Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin » Konkursy

Konkursy (16)RSS Feed

Results 11 - 16 of 16

11. KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ OBRONIONĄ W 2010 ROKU
Oddział Szczecin/Konkursy

W lutym 2011 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, dr inż. arch. Helena Freino, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr inż. arch. Ilona Łabno dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2009-2010. Komisja przyznała dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie Szczecińskiego Oddziału TUP.

Nagrody przyznano:

‒ pracy "Koncepcja struktury nadodrzańskiego centrum Szczecina" autorstwa Grzegorza Kirkiewicza i Szymona Olbrychowskiego wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Świtalskiej, konsultowanej z dr hab. art. rzeźb. Jerzym Lipczyńskim za: odważną próbę "przywrócenia Szczecina rzece Odrze" poprzez likwidację kolizyjnych, tranzytowych tras i węzłów komunikacyjnych, przy jednoczesnej własnej propozycji rozwiązania ruchu kołowego i pieszego oraz wykorzystania uwolnionych terenów na cele miejskie tj. zabudowę i atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do wody, a także urządzenia turystyki i rekreacji wodnej. Praca zawiera bardzo ciekawą analizę zależności funkcjonalno-przestrzennych; za szczególnie cenne uważa się uwzględnienie aspektów społecznych i emocjonalnych w waloryzacji przestrzeni.

‒ pracy "Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ul. Wielkopolskiej i Gontyny" autorstwa Katarzyny Drobny i Łukasza Rożka wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Klary Czyńskiej za: wykorzystanie planowanego, nowego połączenia komunikacyjnego w obrębie zdegradowanej funkcjonalnie i krajobrazowo tkanki miejskiej do jej rekompozycji i stworzenia spójnej struktury śródmiejskiej o dużej gęstości i różnorodności funkcji, przy zachowaniu właściwych proporcji między terenami zabudowanymi i terenami zieleni. Praca wyróżnia się systemowym podejściem do projektowania i dążeniem do zapewnienia łączności ekologicznej w obrębie obszarów zurbanizowanych, a także kreatywną reinterpretacją historii poprzez próbę stworzenia klimatu miejskości oraz przywrócenia tradycyjnej roli ulicy miejskiej.

Wyróżnienie przyznano:

‒ pracy "Zespół mieszkaniowy na terenie dzielnicy Żelechowa - projekt zagospodarowania przestrzennego" autorstwa Alicji Świtalskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: udaną próbę przejścia z gęsto zabudowanej miejskiej struktury do niskiej zabudowy luźnej, umiejętne wkomponowanie całości założenia w bogato skonfigurowany teren oraz dbałość o możliwość identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także propozycję rozwiązań przestrzennych zmierzających do stworzenia wysokiej jakości życia poprzez bogata ofertę przestrzeni społecznych.

Zdjęcia z rozdania dyplomów

Monday, 7 March 2011 | 95582 hits
12. KONKURS REGIONALNY
Oddział Szczecin/Konkursy

Zarząd Oddziału wystąpił do Marszałka Województwa z inicjatywą organizacji regionalnego konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Nasze starania zakończyły się sukcesem i został ogłoszony Konkurs pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zasady i terminy konkursu na stronie: http://wpr.wzp.pl/wpr/konkurs_-_najlepsza_przestrzen_publiczna.htm

Tuesday, 8 February 2011 | 57107 hits
13. konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja"
Oddział Szczecin/Konkursy

Z inicjatywy Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i przy udziale Wójta Gminy Stare Carnowo został zorganizowany konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja", adresowany przede wszystkim do studentów ZUT kierunków architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu, rozstrzygnięty we wrześniu 2010 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Pana Radosława Palusa desygnowało dwóch sędziów: kol. kol. Małgorzatę Cymbik i Iwonę Łukaszewską. Zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia: www.spichlerz-sztuki.pl

Tuesday, 8 February 2011 | 2453 hits
14. Międzynarodowe Warsztaty Studenckie 2010
Oddział Szczecin/Konkursy

W dniach 10-14 maja 2010 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Studenckie pt. Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie z udziałem studentów i opiekunów z Hogeschool Rotterdam i Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Szczeciński Oddział TUP był razem z Zakładem Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania IAiPP ZUT i Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin organizatorem Warsztatów.

Więcej o warsztatach: http://www.zupriz.zut.edu.pl/warsztaty_floating_garden.htm

Sunday, 6 February 2011 | 2441 hits
15. KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Oddział Szczecin/Konkursy

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ OBRONIONĄ W 2009 ROKU

Kontynuując tradycję corocznego przyznania Nagrody Szczecińskiego Oddziału TUP za najlepszą obronioną w IAiPP pracę dyplomową poświęconą zagadnieniom urbanistyki i planowania przestrzennego, w marcu 2010 r. powołana została Komisja Konkursowa w celu wyboru najlepszych prac wykonanych w roku akademickim 2008-2009. Komisja działając w następującym składzie: mgr inż. arch. Ilona Łabno – Przewodnicząca,  mgr inż. arch. Ewa Pęska,  mgr inż. Ewa Krasuska,  mgr Krystyna Mieszkowska, postanowiła  przyznać dwie nagrody:

- pracy „AMPM. Aktywne miejsce pod mostem” autorstwa Artura Goska pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Karola Krzątały za: próbę inspiracji aktywności społecznej w mieście poprzez zwrócenie uwagi na realną możliwość współuczestnictwa w decydowaniu o kształcie i sposobie aranżacji przestrzeni „parazurbanizowanej” tj. trudnych inwestycyjnie, nieatrakcyjnych i uwarunkowanych technicznie lub technologicznie miejsc (rejon węzła komunikacyjnego). Podjęta praca ma walor edukacyjny i może przyczynić się do większego zainteresowania oraz identyfikacji z przestrzenią miejską pojedynczego mieszkańca. Przedstawiony projekt ocenia się jako ważny krok w kierunku rzeczywistego uwzględnienia aspektu socjologicznego/społecznego w myśleniu o tkance miejskiej;

- pracy „Koncepcja przekształceń urbanistycznych w obszarze dworca kolejowego w Katowicach” autorstwa Przemysława Pilcha, wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: odwagę podjęcia skomplikowanego i obszernego merytorycznie zadania projektowego obejmującego szerokie spektrum problematyki przestrzennej - od urbanistyki do kształtowania wizji architektonicznej zespołu dworca kolejowego. Przedstawiony projekt ocenia się jako interesującą próbę połączenia funkcji dworca kolejowego i dworca autobusowego z atrakcyjnym programem ogólnomiejskim oraz uplastycznienia przestrzeni miejskiej poprzez propozycję awangardowych rozwiązań architektonicznych.

oraz trzy wyróżnienia:

- pracy „Koncepcja przekształceń urbanistycznych kwartału przy ul. Narutowicza w aspekcie rozwoju przestrzennego funkcji edukacji" autorstwa Karoliny Sobiczewskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: ciekawą próbę ożywienia wnętrza pokoszarowego kwartału Nowego Miasta na styku z ciasną zabudową centrum miasta Szczecina. Pozytywnie ocenia się kompozycję wnętrza kwartału z dominacją różnych form zagospodarowania zielenią publiczną w połączeniu z nowoczesną zabudową centrum edukacyjnego - przy zachowaniu historycznej obudowy kwartału;

- pracy „Projekt dla miasta. Porównanie wpływu miejsca na przykładzie Wrocławia i Krakowa” autorstwa Marka Idziaka, wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Jarosława Bondara za: próbę uchwycenia charakterystycznych tendencji w historycznie uformowanej przestrzeni wielkomiejskiej, możliwych do wykorzystania w nowych pomysłach urbanistyczno-architektonicznych wpisujących się w tę przestrzeń. Praca ma interesującą formę graficzną wzbogaconą komentarzami i wnioskami;

- pracy „Rewitalizacja kwartału pomiędzy ulicami Boguchwały, Kołłątaja, Kadłubka, Asnyka, Orzeszkowej wraz z projektem budynku mieszkalno-usługowego” autorstwa Anny Linieckiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Krzysztofa Bizio za: udaną próbę pracy „u podstaw” nad rewaloryzacją historycznie ukształtowanych kwartałów zabudowy modernistycznej Niebuszewa. Powściągliwość i poprawność rozwiązań w zakresie kształtowania zielonego wnętrza kwartału i architektury uzupełniającej zabudowy mieszkalnej daje podstawę do traktowania projektu jako przedmiotu potencjalnej realizacji budowlanej nawiązującej do lokalnie uwarunkowanego charakteru przestrzeni miejskiej.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki oraz dyplomy.

Sunday, 6 February 2011 | 96051 hits
16. Międzynarodowe warsztaty
Oddział Szczecin/Konkursy

Międzynarodowe warsztaty

Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu.

W maju 2009 roku odbyły się warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team- UPAT) wyłonionego spośród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners- ISOCARP). Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Ze strony Międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego uczestniczyli:

Członkowie Zespołu (Senior Planners): Oscar Bragos (Argentyna), Luigi Cipolla (Wlochy), Gerhard Meighörner (Niemcy), Stefan Netsch (Holandia), Ric Stephens (Stany Zjednoczone).

Młodzi Planiści: Piotr Gradziński, Joanna Małek, Małgorzata Oyarce-Yuzzelli, Alicja Świtalska, Adam Zwoliński

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski województwa Zachodniopomorskiego, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Więcej o warsztatach: http://www.um-zachodniopomorskie.pl/wpr/warsztaty_szkoleniowe_planistow_i_przedstawicieli_samorzadow.htm http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/urbanisci_o_rozwoju_metropolii.html http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/upat_%E2%80%93_pierwszy_raz_w_polsce.html http://www.szczecin.eu/baltic_neopolis/aktualnosci/swiatowi_urbanisci_o_rozwoju_metropolii.html  http://aup.org.pt/?q=node/77 http://www.isocarp.org/index.php?id=720     http://www.powiat-goleniowski.pl/indexdetail.php?oferta_id=1991 http://www.rp.pl/artykul/309743.html       http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/9792/   http://fakty.interia.pl/news/urbanisci-o-rozwoju-metropolii,1317287,224      http://transinfo.pl/text.php?from=archive&id=24921 http://polskalokalna.pl/wiadomosci/zachodniopomorskie/szczecin/news/swiatowi-urbanisci-projektuja-szczecinska-metropolie,1311760 http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci/pomysly_na_Szczecin/Raport_urbanistow_o_szczecinskiej_metropolii http://szczecin.naszemiasto.pl/archiwum/1994522,szczecinska-metropolie-projektuja-urbanisci-z-calego-swiata,id,t.html?sesja_gratka=8431395feae1b5f620cacf8f9e4246a6

Sunday, 6 February 2011 | 2879 hits


Page 2 of 2


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie