Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Warszawa » Aktualności

Aktualności (267)RSS Feed

Results 261 - 267 of 267

261. Zburzą 13-letni budynek? Na jego miejsce drapacz chmur
Oddział Warszawa/Aktualności

Wypowiedź Prezesa Oddziału Warszawskiego TUP dr. arch. Tomasza Sławińskiego dla Gazety Stołecznej

Biurowiec przy ul. Jana Pawła, oddany ledwie 13 lat temu, ma już być zburzony i zastąpiony wieżowcem. To kolejny gmach z lat 90., który w imię kultu wysokości ma obrócić się w pył.

Więcej...

Friday, 2 September 2011 | 40105 hits
262. Relacja z Konferencji – Obszar Metropolitalny Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, we współpracy ze Szkołą Główną Handlową oraz Oddziałem Warszawskim Towarzystwa Urbanistów Polskich, zorganizowało w dniu 13 czerwca 2011 roku w Warszawie konferencję poświęconą „Obszarowi  Metropolitalnemu  Warszawy”.

Tuesday, 23 August 2011 | 77727 hits | Read more
263. Do Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej - Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy
Oddział Warszawa/Aktualności

Grzegorz A. Buczek

Polska Rada Architektury oraz  Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich zwracają się do Pani w sprawie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Centrum Warszawy.
Warszawa jest jedyną stolicą Europy dysponującą niezabudowanym terenem w samym centrum miasta. To niezwykła szansa na stworzenie unikalnej, atrakcyjnej dla wszystkich mieszkańców i turystów przestrzeni.
Proces planowania centrum trwa od wielu lat i doprowadził do sformułowania wielu prawidłowych decyzji, do jakich trzeba zaliczyć:

Tuesday, 9 November 2010 | 88803 hits | Read more
264. List Otwarty dot. konieczności zachowania spójności decyzji o wzizt z polityką przestrzenną Miasta
Oddział Warszawa/Aktualności

arch. Grzegorz A. BUCZEK, PRA, SARP, wiceprezes TUP
członek Rady Architektury i Rozwoju Warszawy
członek – sekretarz Głównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Szanowna Pani
prof. Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Miasta st. Warszawy,
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

List Otwarty”

dot.: konieczności zachowania spójności decyzji o wzizt z polityką przestrzenną Miasta st. Warszawy

Szanowna Pani Prezydent !

W ostatnich latach, tak w poprzedniej jak i kończącej się kadencji Rady m. st. Warszawy wielokrotnie zabierałem publicznie głos, także podczas posiedzeń powołanej przez Panią Prezydent Rady Architektury i Rozwoju Warszawy, w sprawie nadrzędności polityki przestrzennej Miasta st. Warszawy zapisanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta nad oba typami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Czyniłem tak, gdyż oczywista dla mnie – jako współautora projektu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - konieczna zgodność działań ze sfery tzw. „realizacji urbanistycznej” z zapisami studium gminnego nie była niestety przestrzegana w Warszawie… Wyrażało się to w powszechnym wydawaniu obu typów decyzji o wzizt w niespójności z głównymi celami dotyczącymi ochrony ładu przestrzennego Stolicy - tak Strategii rozwoju Warszawy do 2020 roku jak i samego Studium oraz z jego istotnymi zapisami, a wręcz w rażącej z nimi sprzeczności. Miało to często miejsce także w sytuacji zaawansowania procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co skutkowało nawet niemożnością ich uchwalenia, a w rezultacie także destrukcją ładu przestrzennego naszego Miasta, naruszeniem istotnych wartości jego struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz tych ze sfery dziedzictwa kulturowego, no i – co przecież równie ważne – marnotrawstwem publicznych środków przeznaczanych na prowadzenie przez administrację samorządową Miasta i jego Dzielnic takich „wewnętrznie sprzecznych” działań. Najbardziej spektakularnym przykładem takich nieprawidłowości było zawieszenie prac nad projektem planu miejscowego Żoliborza Południowego, wobec niemożności pogodzenia w jego treści odnośnych zapisów Studium i sprzecznych z nimi warunków zabudowy ustalonych w licznych decyzjach o wz oraz uzyskanych na ich podstawie pozwoleń na budowę. Podobne przykłady można niestety mnożyć…

Sunday, 19 September 2010 | 77315 hits | Read more
265. uwagi złożone do projektu mpzp rejonu PKiN
Oddział Warszawa/Aktualności

arch. Grzegorz A. BUCZEK, SARP, wiceprezes TUP
członek Rady Architektury i Rozwoju Warszawy

Szanowna Pani
Hanna Gronkiewicz - Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

za pośrednictwem:

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m. st. Warszawy,PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

dot. uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu mpzp w rejonie PKIN w oraz odnośnym ogłoszeniem Prezydent m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2010 r., zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę poniższe uwagi, dotyczące niektórych wskazanych ustaleń przyjętych w projekcie przedmiotowego planu.

Imię i nazwisko osoby wnoszącej uwagi: Grzegorz A. BUCZEK, Warszawa

Nieruchomości, których dotyczą wnoszone uwagi: uwagi dotyczą nieruchomości  położonych w granicach poszczególnych terenów wyodrębnionych  na rysunku projektu przedmiotowego mpzp liniami rozgraniczającymi i odpowiednio oznaczonych.

Niniejszym wnoszę następujące uwagi do wskazanych poniżej projektowanych ustaleń przyjętych w projekcie przedmiotowego mpzp:

- dotyczące terenu 1.ZP: - celowe jest uściślenie tekstowych graficznych ustaleń dot. kształtowania przestrzeni ciągów ulicznych poprzez ustanowienie obowiązku nasadzeń i/lub ogrodzeń i/lub elementów małej architektury kształtujących obowiązkowe pierzeje parkowe wzdłuż ulic Marszałkowskiej i Emilii Plater - jako kontynuacje obowiązujących linii zabudowy ustalonych w granicach terenów 2.UM/W i 7.UK oraz podobnego obowiązku ustalającego w postaci „zielonych” bram i/lub „narożników” wejścia w obszar Parku; - w zbliżony sposób winny być ustalone główne przejścia przez Park z rejonu wejść / wyjść stacji metra „Świętokrzyska” do rejonu wejść / wyjść Muzeum Sztuki Nowoczesnej i przejść do placu publicznego – terenu 9.KPp; - konieczne jest wprowadzenie ustaleń tak graficznych i tekstowych mających na celu „neutralizację” agresywnej formy wjazdu „ślimaka” ul. Projektowanej 8.KD-L, np. obowiązkowych nasadzeń drzew i krzewów, małej architektury o charakterze „parkowym” (w ramach ogólnego systemu obiektów tego typu w granicach przedmiotowego mpzp, w szczególności parku);

- uzasadnienie: Park Świętokrzyski jak i jego zieleń oraz urządzenia (o ile nie będzie przedmiotem odrębnego konkursowego opracowania przedrealizacyjnego) winien być w planie znacznie bardziej szczegółowo zaprojektowany, zwłaszcza w miejscach, które są kluczowe / krytyczne dla percepcji przestrzeni publicznej tego fragmentu centrum Warszawy;

Wednesday, 8 September 2010 | 74517 hits | Read more
266. Projektowanie nowego centrum Warszawy - kolejna odsłona
Oddział Warszawa/Aktualności

arch. Grzegorz A. BUCZEK

Projektowanie nowego centrum Warszawy – kolejna odsłona

Niedawno zakończone wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „w rejonie Pałacu Kultury i Nauki” oraz publiczna dyskusja nad nim nie wzbudziły ani większego zainteresowania, ani emocji. A przecież jest to projekt planu, który – jeśli potraktujemy go tak poważnie, jak poważne są problemy nim objęte – ma zadecydować o kształcie przestrzeni oraz funkcjonowaniu nowego centrum Stolicy Polski ! Jeśli założyć, że tak istotny projekt nie może być obojętny warszawiakom ( i nie tylko im !) to nikłe zainteresowanie może usprawiedliwić wyłącznie jego prezentacja w okresie letniej kanikuły, do tego z terminami wyłożenia i składania uwag bliskimi minimalnych wymagań przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosowanych do niewielkich zmian mało znaczących planów np. na peryferiach małych gmina gmin… Jest coś niezrozumiałego w tym, że Władze Warszawy traktują ten – być może najważniejszy sporządzany obecnie plan – całkowicie rutynowo, nie promując jego prezentacji i możliwości publicznej dyskusji nad zawartymi w nim propozycjami, jako szczególnej okazji dla warszawiaków do współdecydowania o przyszłości nowego „serca” ich miasta. Prace nad tym projektem trwały ponad trzy lata – od lipca 2007 r. Efekty prac zespołu planistów z Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju za niego odpowiedzialnych wypadałoby przecież uhonorować specjalnymi prezentacjami odpowiadającymi randze tego projektu, przedstawić nie tylko sam projekt, ale także ich autorskie komentarze i wyjaśnienia… Dla porównania: laureaci konkursu na koncepcję zagospodarowania tego rejonu - autorzy odrzuconej wersji planu - często wyjaśniali jego ustalenia w mediach… Czyżby z nowym projektem nikt tak się nie utożsamiał, jak autorzy wersji „pokonkursowej”, czy chociażby promotor nadal obowiązującego planu z marca 2006 roku – były Naczelny Architekt Miasta ?
Kilkanaście miesięcy temu znacznie większą promocję miała bliżej nieokreślona (w sensie procedury planistycznej) koncepcja zagospodarowania i możliwe – dość zresztą kontrowersyjne - warianty zabudowy, niż aktualny projekt, do którego wszyscy zainteresowaniu  mogli wnosić uwagi - do rozpatrzenia przez Prezydent Miasta. Czyżby tamta dyskusja (sprzed kilkunastu miesięcy) miała służyć tylko rozładowaniu emocji – bo nie miała formalnego znaczenia, a debatę, która może wpłynąć na ostateczny kształt ustaleń planu przeprowadzono celowo tak, aby nie uczestniczyło w niej zbyt wielu krytycznie nastawionych do propozycji planistów ?

Monday, 6 September 2010 | 72979 hits | Read more
267. Lista członków OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną listą członków, na której znajdują obecnie około 190 nazwisk oraz z listą członków honorowych.

Członkowie TUP oddział w Warszawie mogą także zarejestrować się na stronie (wtedy będą widoczni w sekcji Członkowie), co umożliwi im korzystanie z dodatkowych opcji takich jak zamknięte forum, czy książka adresowa członków (oczywiście sukcesywnie uzupełniana).

Składki Członkowskie wynoszą odpowiednio:

  • Normalna 20 zł miesięcznie.
  • Dla emerytów 10 zł miesięcznie.

Konto Bankowe oddziału: 65 1020 1097 0000 7802 0098 1233

 

Członkowie honorowi

 

1. Buczek  Grzegorz

2. Drewnowski  Jan  Jacek

3. Furman  Stanisław

4. Grocholska  Julitta

5. Kolipiński  Bartłomiej

6. Mickiewicz  Wojciech

7. Nowakowski  Maciej

9. Schwartz  Liliana

10. Sztark  Beata

11.Toboła  Hanna

12. Wilski  Juliusz

13. Wyporek  Bogdan

Pełna lista członków

 

L. p            Nazwisko  i  imię                                           data wstąpienia do TUP

1

BABICKI  MICHAŁ

2014

2

BARAN  ANDRZEJ

2015

3

BARTOSZCZUK  WOJCIECH

1997

4

BĄK  JAN

1975

5

BETKA  JAROSŁAW

1993

6

BIAŁCZAK  STEFAN

1979

7

BIEGAŃSKI  LUDWIK

1989

8

BOLECHOWSKI  JACEK

2015

9

BUCHNER  ANDRZEJ

1964

10

BUCZEK  BARBARA

1980

11

BUCZEK  GRZEGORZ

1977

12

BUDZYŃSKI  MAREK

1981

13

CESARSKI  MACIEJ

1987

14

CHMIELEWSKI  JAN  MACIEJ

1970

15

CHRABELSKI  WOJCIECH

2006

16

CIBOROWSKI  MACIEJ

1988

17

CIEŚLA  AGNIESZKA

2015

18

CZERSKI MACIEJ

2001

19

DELEJZYCH  STANISŁAWA

1980

20

DENIS  MAŁGORZATA

2005

21

DOBIECH-GADOMSKA  DOROTA

1989

22

DOMARADZKI  KRZYSZTOF

1977

23

DORACZYŃSKA-WYSOCKA  WIESŁAWA

1972

24

DREWNOWSKI  JAN  JACEK

1967

25

DUDA  MAGDALENA

2007

26

DYMEL  JÓZEF

1975

27

DZIEDZIC-BUKOWSKA JOANNA

2017

28

FOGEL  ANNA

2011

29

FORYSIŃSKA  URSZULA

1981

30

FURMAN  STANISŁAW

1962

31

GAJDAK  MIROSŁAW

2016

32

GALPERYN  ZBIGNIEW

1961

33

GĄSIOROWSKA MATYLDA

2018

34

GIEDYCH  RENATA

1995

35

GŁODKOWSKA  MARIA

1989

36

GONCIKOWSKI  MARCIN

2016

37

GROCHOLSKA  JULITTA

1964

38

GROCHOWSKA  EWA

1998

39

GROCHOWSKI  MIROSŁAW

2002

40

GRURANOWSKA-GRUSZECKA KRYSTYNA

1995

41

GUTOWSKA  MIROSŁAWA

1990

42

HANZL MAŁGORZATA

2016

43

HAVEL  MAŁGORZATA

2016

44

HERBST  KRZYSZTOF

2013

45

JAWORSKI  PIOTR

2015

46

JEDYNAK  JACEK

2003

47

JÓŹWIK  RENATA

2007

48

JURKOWSKI  HENRYK

1953

49

JUSIAK  DARIUSZ

1973

50

KHADDAM  MAHMOUD

2008

51

KLIMKOWSKA-SUL  EWA

2001

52

KOBYŁECKA  MARIA

1982

53

KOCEWICZ  ROBERT

2014

54

KOCH  JÓZEF

1981

55

KOLIPIŃSKI  BARTŁOMIEJ

1977

56

KONOPKA  KRYSTYNA

1963

57

KORCELLI-OLEJNICZAK  EWA

2013

58

KORPANTY  STANISŁAW

1980

59

KOSEWSKI  STANISŁAW

1978

60

KOSIK-KŁOPOTOWSKA ANNA

2017

61

KOTASZEWICZ  TERESA

1984

62

KOTUSZEWSKI  ADAM

1969

63

KOWALEWSKA  MAŁGORZATA

1973

64

KOWALEWSKI ADAM

1975

65

KOWALSKA  ANNA

2016

66

KOWALSKI KAMIL

2016

67

KOWIŃSKA  HANNA

2008

68

KRUKOWSKI  JANUSZ

2015

69

KUDOWSKA-GOC  KRYSTYNA

1982

70

KUPIDURA ADRIANNA

2016

71

KWIATKOWSKI JACEK

2012

72

LASOCKI  MACIEJ

2013

73

LATAŁA  JOLANTA

1993

74

LUBIATOWSKI  ANDRZEJ

1976

75

ŁYSIUK IGOR

2018

76

MAJ  ELŻBIETA

1973

77

MAJDA  TOMASZ

1998

78

MARKERT  ANNA

1979

79

MATUSIK  WOJCIECH

1977

80

MATYJASZKIEWICZ  JANUSZ

1968

81

MICKIEWICZ  WOJCIECH

1962

82

MIESZKOWSKI  WITOLD

1970

83

MIRECKA  MAŁGORZATA

1994

84

MISZTAL  STANISŁAW

1979

85

MODZELEWSKI  ANDRZEJ

1976

86

MYCIELSKI  MACIEJ

2007

87

NADROWSKA  MARIA

1975

88

NASALSKA-OLCZYK  ANNA

2005

89

NAWROCKI  EUGENIUSZ

1987

90

NOWAKOWSKI  MACIEJ

1952

91

ORŁOWSKI  JANUSZ

1980

92

OWCZAREK  BARTŁOMIEJ

2016

93

PĘKALSKA  MONIKA

2017

94

PIOTROWSKA ZOFIA

2018

95

PIEKARSKI  GRZEGORZ

1992

96

PIOTROWSKI DANIEL

2017

97

PIZIORSKI HUBERT

2016

98

PODAWCA  KONRAD

2009

99

POLKOWSKA  DIANA

2007

100

POTAPOWICZ-TRĘBACZ  URSZULA

2015

101

RABĘDA KATARZYNA

2016

102

RADZIEJOWSKI  JANUSZ

2003

103

RAFALSKI  PIOTR

1975

104

REKWIROWICZ  GABRIEL

1959

105

REŃSKA  ADELINA

2016

106

REŃSKI  JERZY

1967

107

REY  ANTONI

1965

108

ROGATKA KRZYSZTOF

2018

109

ROGOWSKA  TERESA

1968

110

ROGOWSKI  LECH

1956

111

ROKICIŃSKI  RAFAŁ

1979

112

ROSZKOWSKA  EWA

1980

113

ROSZKOWSKI  MAREK

1980

114

ROZBIEWSKI  BARTOSZ

2015

115

SABELA  BOHDAN

1966

116

SADOWSKI  JERZY

1980

117

SARNA  STEFAN

1976

118

SAWICKA  DOROTA

2003

119

SAWICKI  MAREK

2001

120

SAWICKI  PIOTR

2003

121

SCHWARTZ  LILIANA

1968

122

SIEROSZEWSKA-SOBOCKA MAŁGORZATA

1973

123

SIKORSKA MAŁGORZATA

1988

124

SIKORSKA  PAULINA

2009

125

SIKORSKI  ANDRZEJ

1973

126

SKORUPSKI  JACEK

1982

127

SŁAWIŃSKI  TOMASZ

1995

128

SŁONECKA  ANNA

1980

129

SOBIERAJSKI  GRZEGORZ

1970

130

SOCZYŃSKI  MIECZYSŁAW

1993

131

SOKOŁOWSKI ZBIGNIEW

2018

132

SOLAREK  KRYSTYNA

1994

133

SPRAWKA  MAŁGORZATA

2001

134

SROCZYŃSKA  MARTA

1996

135

STANISŁAWSKI  DARIUSZ

1973

136

STASIAK  ELŻBIETA

1979

137

STĘPIEŃ  AGATA

2005

138

STREMBICKA  DANUTA

1973

139

STRZAŁKOWSKA-MALASEK  WANDA

1990

140

SUCHORZEWSKI  WOJCIECH

1962

141

SUDRA  PIOTR

1978

142

SZCZYPIORSKA  MONIKA

2014

143

SZELIŃSKA  ELŻBIETA

2011

144

SZMYTT  ANNA

2013

145

SZTARK  BEATA

1985

146

SZULCZEWSKA  BARBARA

1976

147

SZUMAŃSKI  MAREK

1989

148

SZUMNA-TATOL  MONIKA

1995

149

SZWEDZIŃSKI  MACIEJ

1966

150

SZYMAŃSKI  BOHDAN

1967

151

ŚLESZYŃSKI  PRZEMYSLAW

2003

152

ŚLIWIŃSKA-ŁADZIŃSKA  WANDA

1970

153

ŚWIETLIK  MARCIN

1977

154

TABOR  SŁAWOMIR

1992

155

TARCHALSKA-NOWAKOWSKA  KRYSTYNA

1973

156

TEISSEYRE-SIERPIŃSKA  MAŁGORZATA

1978

157

TOBOŁA  HANNA

1968

158

TOPCZEWSKA  TERESA

1974

159

TRĘBACZ  PAWEŁ

2014

160

BOŻENNA TURANT-CHWALIBÓG

1987

161

TYSZKIEWICZ  ZOFIA

1980

162

WAGLOWSKA  RENATA

2001

163

WAGNER  WOJCIECH

2015

164

WESOŁOWSKA JUDYTA

2018

165

WILSKI  JULIUSZ

195

166

WISZNIEWSKA  ALEKSANDRA

2000

167

WIŚNIEWSKA  MIRIAM

1975

168

WIŚNIEWSKI  JERZY

1975

169

WOJTYSIAK  WOJCIECH

1965

170

WOLSKI  PRZEMYSŁAW

1980

171

WOŁOWSKI  TOMASZ

1976

172

WOŹNIAK  MAŁGORZATA

1979

173

WÓJCICKA   ALINA

1966

174

WRZESIEŃ  MAGDALENA

2015

175

WYPOREK   BOGDAN

1956

176

ZABOROWSKI  TOMASZ

2014

177

ZACHARIASZ  IGOR

2015

178

ZALEWSKI  ANDRZEJ

1987

179

ZANIEWSKA  HANNA

1970

180

ZAPALSKA  MARINA

1969

181

ZDUNEK WIELGOŁASKA JUSTYNA

2017

182

ZEMŁA   JANINA

1964

183

ZIÓŁKOWSKI  MAREK

2015

Wednesday, 26 August 2009 | 4987 hits


Page 27 of 27


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie