Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

News » Kongres Urbanistyki

Results 11 - 20 of 37

11. Strefa Wielkomiejska Łodzi
Kongres Urbanistyki/V w Łodzi w 2015

Swoją wielkomiejską karierę Łódź zawdzięcza przemysłowi włókienniczemu. Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu kilku dziesięcioleci Miasto przeobraziło się z rolniczej osady o niewielkim znaczeniu w industrialną metropolię, nie ustępującą tempu wzrostu Chicago w tym okresie. Zabytki architektury, nieprzemijające pomniki kultury materialnej i duchowej, tworzą niepowtarzalny charakter Miasta, zbudowanego na styku wielu kultur. Dziś czytelnym śladem obecności w Łodzi społeczności wieloetnicznej i zróżnicowanej religijnie jest jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic z przełomu XIX i XX wieku oraz obiekty indywidualne, takie jak pałace, wille, obiekty sakralne, jak również sławne zespoły fabryczne. Wszystkie te budowle są swoistymi symbolami wielonarodowej oraz wielowyznaniowej Łodzi, a przede wszystkim czynią ją Miastem wyjątkowym, o unikalnym nie tylko w skali Polski, ale nawet w skali Europy, krajobrazie architektonicznym. Właściwa ochrona tego dziedzictwa ma zatem znaczenie nie tylko kulturowe, ale także wymiar gospodarczy, społeczny i ekonomiczny, przyciągając przedsiębiorstwa, wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki, nowych mieszkańców oraz turystów.

Definicja „miejskości”, sprowadzona do jednego z jej aspektów – przestrzeni –wyraża się w Łodzi w postaci niesłychanie, jak na warunki Polskie, klarownej struktury urbanistycznej. Jest ona wypełniona zrozumiałą i czytelną dla wszystkich artykulacją architektoniczną, dzięki czemu styk przestrzeni publicznej i prywatnej, kształtowany poprzez pierzeje i dominanty, jest jednoznaczny oraz cechuje się znaczną różnorodnością, co znacznie wpływa na atrakcyjność ścian urbanistycznych.

Znamiennym jest fakt iż Strefa Wielkomiejska Łodzi jest największą tego rodzaju jednorodną strukturą centrum miasta w Polsce. Obszar 1 400 ha, w którym znajduje się około 10 000 obiektów jest tyglem istotnych wydarzeń w Mieście gdzie kumulują się najważniejsze, wymienione wyżej, pokłady wartości pozytywnych. Kontrastują z nimi również największe negatywy. Są nimi wieloletnie, od okresu powojennego do dziś, zaniedbania stanu technicznego budynków, brak podłączeń do sieci, problemy własnościowe i społeczne. Znaczne, czy wręcz katastrofalne, niedofinansowanie doprowadziło do znacznego uszczerbku w jakości tkanki miejskiej. Łódź, w swoim materialnym wymiarze, nie ucierpiała w wyniku działań obu wojen światowych, a jednak kondycja jej centrum, którego stan drastycznie pogorszył się od lat ’90, sprawia, że jest ono w ciągłym zagrożeniu.

Jedną z podstawowych powinności dzisiejszych pokoleń jest zachowanie w dobrym stanie dziedzictwa materialnego Łodzi, które pozostawiła nam historia. Aby to się stało konieczne jest wprowadzenie wszelkich udogodnień cywilizacyjnych, których XIX kamienice są częściowo pozbawione. Dzieło i dorobek poprzednich pokoleń, które stworzyły wielką Łódź są fundamentem tożsamości tego Miasta – na nim trzeba budować teraźniejszość i przyszłość. Powinno odbyć się to nie tylko poprzez usilne starania w kierunku prowadzenia procesu rewitalizacji, lecz również poprzez koncentrację wszelkich działań z zakresu inwestycyjno-przestrzennego, poprawy jakości życia oraz ekonomicznego. Dziedzictwo kulturowe, wykorzystane jako element promocji, podstawy w kreowaniu przestrzeni publicznych, budowania jakości życia w mieście, wizerunku i wzrostu wartości inwestycji jest podstawową szansą na rozkwit centrum Łodzi.

Nierozerwalnym aspektem planowania przestrzennego w tym kontekście jest udział społeczeństwa w tym procesie, co jednak musi nastąpić przy równoczesnym wzroście wiedzy i świadomości o tym czym jest Miasto, a w szczególności jakim miastem jest Łódź. W osiągnięciu tego celu konieczne jest zaangażowanie środowisk profesjonalnych, synergicznie współpracujących na rzecz odbudowy Strefy Wielkomiejskiej - również w świadomości mieszkańców, gości i inwestorów.

Tytuł konferencji: „Powrót do Centrum” oznacza społeczne, przestrzenne, kulturowe i gospodarcze odrodzenie, które zaczyna przeżywać Łódź. Jest to zjawisko obserwowane w wielu miastach na świecie, w niektórych już dokonane, często nazywane również rewitalizacją. Tendencja ta wymaga jednak ciągłego wzmacniania, aby centrum metropolii czyli Strefa Wielkomiejska Łodzi, rosło w siłę, oferując jakość życia w mieście, niemożliwą do uzyskania w rozproszonych strukturach osiedleńczych.”

Ulotka str.1, str.2

Thursday, 15 January 2015 | 6330 hits
12. Raport z IV. Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki Polskiej

Pełny raport do ściągnięcia w pdf [11 MB]

IV Kongres Urbanistyki Polskiej, organizowany pod hasłem „Odpowiedzialni za miasto”, odbył się w Lublinie w dniach 19-21 września 2012 r.

Pierwszy Kongres Urbanistyki Polskiej zorganizowany w 2003 w Gdańsku przez Towarzystwo Urbanistów Polskich obył się pod hasłem "Miasto - wspólne dobro i zbiorowy obowiązek".

Kongres III, odbył się w Poznaniu i był współorganizowany ze Związkiem Miast Polskich. Zakończony został uchwaleniem Karty Przestrzeni Publicznej. IV Kongres był wspólnym organizacyjnym wydarzeniem środowiska urbanistów i Związku Miast Polskich oraz gospodarza Miasta Lublina. Patronat honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a znaczące wsparcie finansowe uzyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego. O randze Kongresu świadczą też wybitne osobistości życia publicznego wchodzące w skład Komitetu Honorowego.

 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 • Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Janusz Żbik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Jan Olbrycht – Europoseł Przewodniczący Intergrupy URBAN
 • Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich
 • Paweł Adamowicz – Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
 • dr Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 • Dariusz Daniluk – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich
 • prof. dr Mirosława Marody V-Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Jerzy Grochulski – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
 • prof. dr hab. Michał Kulesza
 • prof. dr hab. Jerzy Regulski
 • dr Stanisław Wyganowski
 • Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
 • Marian Wesołowski – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rada Programowa Kongresu:

 • Tadeusz Markowski – Przewodniczący Rady
 • Wiesław Bielawski – Unia Metropolii Polskich
 • Grzegorz Buczek – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Romuald Dylewski – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Sławomir Gzell – Politechnika Warszawska
 • Nina Juzwa – Politechnika Śląska
 • Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
 • Mieczysław Kochanowski – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Bartłomiej Kolipiński – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Adam Kowalewski – Instytut Rozwoju Miast
 • Piotr Lorens – Politechnika Gdańska
 • Andrzej Miszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Emilia Niećko – Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie
 • Tomasz Ossowicz – Politechnika Wrocławska
 • Elżbieta Przesmycka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Piotr Sobczak – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Bolesław Stelmach – Stowarzyszenie Architektów Polskich
 • Marek Szczepański – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Sylwester Bogacki – przedstawiciel deweloperów lubelskich

Sekretariat Rady:

 • Elżbieta Kraszewska – Towarzystwo Urbanistów Polskich
 • Tomasz Majda – Towarzystwo Urbanistów Polskich

Program Kongresu:

19 września 2012 r. (środa)

15:00 – 17:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

17:00 – 20:00 SESJA MIĘDZYNARODOWA „Budowanie miasta: rola urbanistów jako reprezentantów kluczowych aktorów procesu”

Piotr Lorens – wprowadzenie do sesji
Referaty prelegentów – 4 x 30 min
Martin Dubbeling – Holandia, Arnhem, Wiceprezydent ISOCARP
Khalid El Adli – Egipt, Cairo, Wiceprezydent ISOCARP
Pietro Elisei – Włochy / Rumunia, Bukareszt, członek ISOCARP
Ismael Fernandez Mejia – Meksyk, Mexico City, Prezydent ISOCARP
Dyskusja – 40 min
Tomasz Majda – podsumowanie sesji – 10 min. współodpowiedzialnego zarządzania.

DZIEŃ I

20 września 2012 r. (czwartek)

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników kawa powitalna

10:00 – 11:00 Otwarcie Kongresu i powitanie uczestników IV Kongresu

Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Elżbieta Bieńkowska – Minister, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
Ryszard Grobelny – Prezes Związku Miast Polskich
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego

11:00 – 13:00 SESJA I. „Miasto oczami urbanisty. Czy urbaniści wiedzą lepiej?”

Tomasz Ossowicz – Towarzystwo Urbanistów Polskich – prowadzenie Sesji
Referaty:
Sławomir Gzell: „Wiedza urbanisty jako oferta publiczna:całościowa wizja przestrzeni”;
Tomasz Ossowicz: „Wiedza urbanisty a harmonijna synteza różnych działań”;
Aleksander Boehm: „Wiedza urbanisty a model partycypacji społecznej - dziś”;
Anna Karwińska: „Wiedza urbanisty a model społecznego wytwarzania przestrzeni – jutro”;
Diana Tuszyńska: „Ursynowskie Serce Miasta”;
Piotr Fokczyński: „Wrocławski wzorcowy zespół mieszkaniowy”.
Dyskusja panelowa: w tym prezentacja stanowiska Rady TUP przez prof. Mieczysława Kochanowskiego
Dyskusja otwarta: 20 min.
Podsumowanie Sesji

13:00 – 13:15 Wręczenie nagród w konkursie TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, organizowanego we współpracy z ZMP

14:00 – 16:30 SESJA II. „Rządzący i Rządzeni”

Andrzej Miszczuk – otwarcie i prowadzenie Sesji
Referaty:
Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria PR - polityka;
Adam Popielewski – Z-ca Prezydenta m. Torunia - samorząd miejski;
Jolanta Piecuch – Kongres Ruchów Miejskich;
Adam Kowalewski – Instytut Rozwoju Miast – urbanistyka / polityka
Dyskusja panelowa:
Piotr Żuber – Dyrektor Departamentu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – polityka rządu wobec miast;
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego– samorząd regionalny;
Jeremi Mordasewicz – doradca PKPP „Lewiatan”– ekonomia / inwestycje;
Mieczysław Miazga – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji – socjologia.
Dyskusja otwarta - ok. 50 min.
Andrzej Miszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – prowadzenie dyskusji i podsumowanie Sesji.

17:00 – 19:00 SESJA OTWARTA: „Q urbanistyce społecznej”

Elżbieta Przesmycka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Politechnika Wrocławska, IFHP – wprowadzenie
Referaty:
Sesja otwarta: organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie, zajmujące się jakością funkcjonowania miast i uspołecznieniem procesu planistycznego.
Dyskusja Panel reaktywny: Pytania do panelistów Wypowiedzi z sali
Emilia Niećko - Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie – Podsumowanie sesji

DZIEŃ II

21 września 2012 r. (piątek)

09:00 – 11:30 SESJA III. „Miasto i pieniądze”

Referaty:
Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich;
Ryszard Grobelny – Prezydent m. Poznania;
Bogdan Nawrocki – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Miasta st. Warszawy
Dariusz Daniluk – Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego;
Mieczysław Groszek
– Wiceprezes Związku Banków Polskich;
Komentarz ze strony prof. Tomasza Parteki
Dyskusja otwarta
Krzysztof Żuk – Prezydent m. Lublina – prowadzenie dyskusji i podsumowanie Sesji.

12:00 – 14:30 SESJA IV. „Budowanie miasta”

Referaty:
Anna Bajurska-Miałkos – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej: „Nowy zakres odpowiedzialności Resortu TBiGM za kreowanie otoczenia prawnego oraz narzędzi prawnych dla (współ)budujących miasta”
Małgorzata Żurkowska – Główny Urbanista m. Lublina: „ Rola konkursów architektoniczno-urbanistycznych w procesach miastotwórczych na przykładzie konkursu na rewitalizację obszaru Podzamcza w Lublinie”;
Robert Jacek Moritz
– Prezes Zarządu TUP SA - Inwestora Eko-Miasteczka Siewierz Jeziorna: „Metoda charette, jako płaszczyzna koordynacji interesów różnych uczestników budowania nowego miasta na terenach typu greenfield”;
Michalina Wiczkowska – Członek Zarządu Celtic SA – Inwestora Nowego Miasta – Smart City Ursus: „Zmiany lokalnej polityki przestrzennej i tworzenie prawa miejscowego a rola inwestora nowego „miasta w mieście” na terenach typu brownfield”;
Janusz Lipiński - Promotor projektów Nowe Miasto w Krakowie i Młode Miasto w Gdańsku: „Refleksje nt. doświadczeń przy przygotowaniu projektów typu „miasto w mieście” na śródmiejskich terenach pokolejowych i postoczniowych”.
Dyskusja panelowa:
Artur Celiński – Przedstawiciel Kongresu Ruchów Miejskich, Res Publica Nowa: „Współodpowiedzialność w budowaniu miasta – punkt widzenia aktywnych mieszkańców”;
Krzysztof Chwalibóg
– Przedstawiciel Zespołu Autorskiego projektu Polskiej Polityki Architektonicznej: „Określenie koniecznych narzędzi planowania i budowania spójnego miasta”;
Maciej M. Mycielski – Moderator warsztatów urbanistycznych charette: „Miejsce urbanisty „między młotem a kowadłem” – kreacja czy moderowanie interesów?” – do potwierdzenia;
Barbara Jezierska – Przedstawicielka Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”: „Organizacje pozarządowe jako partner lokalnych władz samorządowych w procesie miastotwórczym”.
Dyskusja otwarta:
Grzegorz A. Buczek
– Towarzystwo Urbanistów Polskich: prowadzący, moderator dyskusji i podsumowujący IV Sesję,
Bolesław Stelmach – Forum Kultury Przestrzeni - asesor.

15:15 – 15:30 Wręczenie nagród TUP za najlepszą magisterską pracę dyplomową

15:30 – 16:00 Prezentacja Deklaracji Programowej IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

16:00 – 18:00 Dyskusja i przyjęcie uchwały w sprawie Deklaracji

18:00 – 18:30 Podsumowanie obrad i zamknięcie Kongresu

Tadeusz Markowski – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników Kongresu list, który podczas ceremonii otwarcia odczytał Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

list Prezydenta RP

Friday, 6 September 2013 | 2067 hits
14. List Prezydenta RP do uczestników IV Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki PolskiejNa stronie Prezydenta RP znajduje się informacja o Kongresie razem z listem, który Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski skierował do organizatorów i uczestników Kongresu.

Sunday, 30 September 2012 | 2209 hits
15. Rezolucja IV Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki PolskiejW dniach 19-21 września 2012 odbył się IV Kongres Urbanistyki Polskiej połączony z Kongresem Związku Miast Polskich. Zorganizowany wspólnie przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Związek Miast Polskich i Miasto Lublin zgromadził ponad pięciuset uczestników z kraju i zagranicy, którzy po prawie trzydniowych obradach i dyskusjach przyjęli Rezolucję Lubelską (pdf)

Szczegółowy Raport z Kongresu, wraz z obszernymi materiałami kongresowymi opublikowany zostanie w terminie późniejszym.

Saturday, 29 September 2012 | 4649 hits | Read more
16. Rozstrzygnięcie konkursu na publikację
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki PolskiejKONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został rozstrzygnięty.

Prace oceniane były według zasad obowiązujących przy recenzowaniu publikacji naukowo-badawczych.
Decyzją Jury do publikacji wybrano artykuły:

 • Bolimowska Katarzyna, Studium Doktoranckie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: "Miasto a w nim sieć ulic miejskich jako przestrzeń publiczna o wielu różnorodnych funkcjach - obserwacje i wybrane przypadki ..."
 • Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach -"Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy"
 • Helena Freino, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie - "Niegdyś miasto-ogród, dziś miasto zielone. W kierunku prospołecznej i prośrodowiskowej urbanistyki"
 • Błażej Kmieć, Tadeusz Kmieć, Krzysztof Wrana - "Zarządzanie miastem w chmurze - Cloud City"
 • Halina Landecka - "Budowanie miasta - praktyka ochrony dóbr kultury współczesnej"
 • Łukasz Pancewicz - "Urbanizm zamiast urbanistyki"
 • Tomasz Parteka, Anna Błażewicz-Stasiak, Wydział Architektury. Politechnika Gdańska - "Smart City - miasto oszczędne"
 • Krzysztof Rosenkiewicz, Doktorant Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań - "Urbaniści w polskich miastach, czyli między owcami a wilkami"
 • Michał Stangel, Wydział Architektury Politechnika Śląska - "Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta. Kraków - "Nowa Huta przyszłości" Wizja programowo-przestrzenna rozwoju wschodniej części Krakowa"
 • Magdalena Śliwa, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski - "Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w praktyce"
Friday, 28 September 2012 | 4302 hits | Read more
17. IV Kongres Urbanistyki Polskiej objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, że IV Kongres Urbanistyki Polskiej został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakładce Kongres Urbanistyki znajduje się aktualny program Kongresu. W związku z licznymi prośbami został przesunięty termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie do 24 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe dostępne są również w zakładce poświęconej Kongresowi. Tych z Państwa, którzy się jeszcze nie zdecydowali serdecznie zapraszam w imieniu Organizatorów do zapoznania się z materiałami przedkongresowymi i do udziału w naszym Kongresie.

Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie,

Thursday, 16 August 2012 | 3644 hits | Read more
18. Konkurs na artykuły na temat "Opowiedzialni za miasto"
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki PolskiejU W A GA ! !
KONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został przedłużony do końca sierpnia.

TEKST o objętości do 10 stron A4
(Times New Roman 12 pt, pojedyncza interlinia)
należy nadsyłać do dnia 30 sierpnia 2012 roku, na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Monday, 13 August 2012 | 2373 hits
19. Zaproszenie na Kongres
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki Polskiej

"ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO"


Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji zamieszczamy:

PROGRAM KONGRESU wersja aktualizowana dnia 17.09.2012,
konkurs na artykuły - komunikat2,
formularz zgłoszeniowy,
mapka Lublina,
rozmieszczenie hoteli,
mapka miasteczka akademickiego,
skład Komitetu Honorowego
,
skład Rady Programowo-Naukowej

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w IV Kongresie Urbanistyki Polskiej

Monday, 25 June 2012 | 2571 hits
20. Zgłoszenia uczestnictwa w IV Kongresie Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Kongres Urbanistyki Polskiej "ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO"

19-21 września 2012 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Urbanistyki Polskiej. Kongres organizowany pod hasłem "ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO" odbędzie się w dniach 19 – 21 września w Lublinie. Miejscem obrad będzie Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15.
Kongres Urbanistyki Polskiej będzie wydarzeniem organizowanym wspólnie z Kongresem Związku Miast Polskich. Ramowy program przedstawiamy w zamieszczonym wcześniej "Przesłaniu i programie".
Kongresowi będą towarzyszyły wystawy związane tematycznie z Kongresem;  jeszcze do 30 czerwca br.
przyjmujemy zgłoszenia zainteresowanych wystawą miast, placówek naukowo-badawczych itp.
Dla zainteresowanych uczestników Kongresu organizujemy po zakończonych obradach wycieczki do wybranych miast Lubelszczyzny.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w obradach Kongresu

Organizatorzy IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.odt | Formularz zgłoszeniowy.pdf
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel. 602 589 682
lub tel. 81 466 23 94 – Karolina Charkowska, Anna Zniszczyńska

Thursday, 24 May 2012 | 3212 hits


Page 2 of 4


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie