Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Kongres Urbanistyki

Results 31 - 37 of 37

31. Przestrzenie publiczne miasta Lublin
Kongres Urbanistyki/Lublin 2012 Gospodarz

W 2012 roku miasto Lublin będzie gospodarzem IV Kongresu Urbanistyki Polskiej. Przedmiotem Kongresu, kontynuującego tematykę poprzednich spotkań, będzie miasto, jego stan, stan jego przestrzeni. Na stan jakości życia wpływa jakość przestrzeni publicznych, jakość tych przestrzeni ma istotny wpływ na wizerunek, tożsamość miasta.
Lublin posiada unikatowy układ głównych przestrzeni publicznych, które stanowią oś krystalizacyjną struktury przestrzennej miasta. Ciąg ulic Grodzka – Rynek – Bramowa – Krakowskie Przedmieście – Aleje Racławickie wraz z nanizanymi na osie tych ulic placami ukształtował się w wyniku procesów miastotwórczych na przestrzeni od X do XX wieku. Układ tych przestrzeni wraz z otaczającą je zabudową jest układem przestrzennym, który zachował wszystkie zasadnicze elementy struktury urbanistycznej będące wynikiem wielowiekowego rozwoju. Stanowi zespół o wybitnym w skali kraju charakterze ze względu na zachowanie autentycznej zabudowy, form przestrzennych, powiązań widokowych i funkcjonalnych. Od początku lat 90-tych XX wieku trwają prace rewitalizacyjne przestrzeni publicznych, które powinny stanowić wizytówkę miasta, odznaczać się wysoką jakością zagospodarowania i urządzenia.

Główne przestrzenie publiczne

Układ głównych przestrzeni publicznych miasta Lublin (kolorem żółtym oznaczono ciągi piesze. Liczby określają place licząc od strony zachodniej). Opracowanie Wydział Planowania UM Lublin.

Thursday, 16 December 2010 | 10025 hits | Read more
32. Deklaracja Programowa III Kongresu Urbanistyki Polskiej
Kongres Urbanistyki/III w Poznaniu 2009

Deklaracja Programowa NOWA URBANISTYKA - NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

 

My, uczestnicy III Kongresu Urbanistyki Polskiej, świadomi stanu polskiej przestrzeni zurbanizowanej, a w szczególności przestrzeni publicznej polskich miast, w trosce o jej poprawę, uznajemy za szczególnie pilne i ważne:

Wednesday, 15 December 2010 | 2926 hits | Read more
33. Karta Przestrzeni Publicznej
Kongres Urbanistyki/III w Poznaniu 2009

Karta Przestrzeni Publicznejadresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki Polskiej ZMP i TUP i innych organizacji dbających o lad przestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń publiczną naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy rozwoju zrównoważonego.

Czym jest KARTA?

Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną jako o dobro wspólne. Wskazuje na zagrożenia, jakie wynikają z braku dbałości o otaczającą nas przestrzeń oraz wytycza pożądane kierunki zmian w zachowaniach społecznych i przepisach prawa w tym zakresie.

Wednesday, 15 December 2010 | 5185 hits | Read more
34. Finał konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury
Kongres Urbanistyki/Lublin 2012 Gospodarz

13 października Lublin razem z Gdańskiem, Katowicami, Wrocławiem i Warszawą znalazł się w finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. Strona z informacjami dotyczącymi projektu oraz życia kulturalnego w Lublinie znajduje się tutaj.

Wednesday, 15 December 2010 | 2015 hits
35. Responsibles for the city - congress background
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

Gospodarka przestrzenna w Polsce i system planowania przestrzennego są w stanie kryzysu, to zgodna opinia środowisk zawodowych i naukowych, potwierdzona przez oceny Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, raporty NIK oraz uzasadnienia do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. System prawny jest pełen luk, błędów i nierealnych regulacji. Pogarsza ten stan złe wdrażanie prawa i niepokojące praktyki jego stanowienia. Inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum Sejmu i Senatu budzą często niepokój i wątpliwości co do ich intencji. Politycy głoszą nieprawdziwe hasła i tezy: twierdzi się, że planowanie przestrzenne utrudnia inwestowanie, że budownictwo mieszkaniowe ruszy jak zlikwidujemy kontrolę nad procesami urbanizacyjnymi. To świadome wprowadzanie w błąd społeczeństwa. Fakty są inne. Badania niezależnych ekspertów wykazują, że połowa zezwoleń na budowę wydawana jest dziś w trybie decyzji administracyjnej (decyzji o warunkach zabudowy) na obszarach pozbawionych planów. Wiele gmin nie sporządza planów miejscowych, tylko kilkanaście procent terenów miejskich ma plany. Plany te odnoszą się jednak do zminimalizowanych przestrzeni służących bezpośrednio konkretnej inwestycji. Brak planów większych założeń urbanistycznych i planów konkretyzujących zamierzenia przyszłościowe. Władze miejskie nazbyt często uważają, że to wzrost a nie rozwój jest celem ich działania; wzrost czyli inwestycje: obojętnie co, obojętnie gdzie, obojętnie z jakimi konsekwencjami dla miasta; teraz a zwłaszcza w przyszłości.

Wednesday, 15 December 2010 | 4104 hits | Read more
36. Cele i idea Kongresu
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012
  • Uświadomienie, że każde miasto to dobro publiczne w wymiarze globalnym i lokalnym
  • Prezentacja adekwatnego do aktualnych wyzwań rozwojowych nowego systemu wartości związanych z funkcjonowaniem miasta
  • Budowanie koalicji odpowiedzialnych za miasto na rzecz reformy gospodarki przestrzennej
  • Wskazanie szczególnej roli władz publicznych
  • Wskazanie sposobów partycypacji i angażowania się reprezentatywnych lokalnych grup społecznych w ochronę żywotnych interesów miasta i kształtowanie jego rozwoju
  • Popularyzacja istniejących i potencjalnych instrumentów zarządzania rozwojem współczesnego miasta.
Wednesday, 15 December 2010 | 2990 hits | Read more
37. Porozumienie w sprawie organizacji Kongresu
Kongres Urbanistyki/IV w Lublinie 2012

30 września 2010 r. zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy Towarzystwa Urbanistów Polskich z Gminą Lublin przy organizacji IV Kongresu Urbanistyki Polskiej we wrześniu 2012 r.

Sunday, 12 December 2010 | 2056 hits


Page 4 of 4


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie