Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 1241 - 1250 of 1250

1241. Wniosek o weto Prezydenta RP do ustawy „O zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych”
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

dot. ustawy z 10.10.2008 r.

Pan Prezydent RP
Prof. Lech Kaczyński

Szanowny Panie Prezydencie!

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z Prezydium KPZK PAN wnosi do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy skutkującej automatycznym odrolnienieniem gruntów w miastach. Zdaniem TUP i członków Prezydium ustawa ta jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą rozwoju zrównoważonego, a w długiej perspektywie jest wręcz sprzeczna z gospodarczym i społecznym interesem Polski. Argumenty na rzecz jej uchwalenia były i są jednostronne - faworyzujące wyłącznie interesy grupy agresywnych inwestorów i rolników działających w strefie miejskiej i podmiejskiej, kosztem interesu publicznego. Zdaniem naszym przy jej opracowywaniu i uzasadnianiu celowo (jeśli nie z premedytacją) pominięto analizę społecznych i ekonomicznych kosztów i korzyści, jednostronne i fałszywie argumentując, iż uchwalenie tej ustawy obniży cenę terenów budowlanych i zdynamizuje rozwój gospodarczy.
Naszym zdaniem przyjcie tej ustawy, przy obecnym nieskutecznym systemie planowania przestrzennego (który wymaga naszym zdaniem poważnych długookresowych systemowych zmian) prowadzi do:

Wednesday, 19 November 2008 | 45186 hits | Read more
1242. Uwagi TUP do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, - o planowaniu i zagospodarowaniu
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Uwagi Towarzystwa Urbanistów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (wersja z 17. 06. 2008)

1. Poniższe uwagi koncentrują się na tej części projektowanej ustawy, która dotyczy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Punktem wyjścia i układem odniesienia oceny projektowanych zmian są wielokrotnie formułowane w ubiegłych latach stanowiska TUP w sprawie reformowania systemu planowania przestrzennego w Polsce, które sprowadzić można do następującego postulatu:

 • konieczna reforma planowania przestrzennego powinna być przeprowadzona w dwóch etapach: a) etap I, czyli tzw. mała nowelizacja, polegający na doraźnych zmianach, zwiększających skuteczność obowiązującego dzisiaj systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego; b) etap II, obejmujący propozycje zmian systemowych, dokonanych na podstawie weryfikacji przesłanek aksjologicznych planowania przestrzennego, poprzedzony opracowaniem założeń nowej ustawy i poddaniem ich pod szeroką (społeczną, polityczną i fachową) dyskusję.

 

Monday, 21 July 2008 | 42602 hits | Read more
1243. 43 Kongres ISoCaRP
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Urban Trialogues. Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects
O współpracy w trialogu

Urbanistyczny  trialog  pomiędzy  wizją,  strategią  i  realizacją  był  przedmiotem  43. Międzynarodowego  Kongresu  Planistycznego,  zorganizowanego  przez  International Society  of  City  and  Regional  Planners,  organizacji  pozarządowej  założonej  w  1965 roku  i  skupiającej  planistów  przestrzennych  z  ponad  70  krajów;  ISoCaRP  jest organizacją  uznawaną  przez  ONZ  i  Radę  Europy  i  ma  status  konsultanta  przy UNESCO.  Współorganizatorem  Kongresu  było  miasto  Antwerpia,  zwana  „stolicą hedonizmu,  co  z dumą podkreślił burmistrz miasta, zapraszając do odwiedzenia Red Light  District  -  sztandarowego  przykładu  strategicznego  projektu  udanej  rewitalizacji dzielnicy,  dokonanej  wysiłkiem  miasta,  bez  zmiany  funkcji  oraz  przesiedlania mieszkańców.  Właśnie  strategiczne  projekty  urbanistyczne,  realizowane  w  różnych
warunkach  i  lokalizacjach,  miały  stanowić  podstawę  do  dyskusji  dla  ponad  120 urbanistów z 36 krajów, którzy zjechali do Belgii między 19 a 23 września.

Saturday, 20 October 2007 | 43719 hits | Read more
1244. KADENCJA 2006 - 2009
Zarząd Główny/Uchwały
 • 08/2009 - ws wystąpienia do XV WZD TUP o nadanie godności Członka Honorowego TUP
 • 07/2009 - ws przyznania Odznak Honorowych TUP
 • 06/2009 - ws sprawozdania z działalności TUP, przedkładanego XV WZD TUP (załącznik nr 1 - Sprawozdanie)
 • 05/2009 - ws przeprowadzenia wyborów do władz w Oddziale TUP w Poznaniu
 • 04/2009 - ws przyjęcia sprawozdania z działalności  finansowej TUP za rok 2008
 • 03/2009 - ws podziękowania za prowadzenie wydawnictwa Urbanista
 • 02/2009 - ws uchwalenia Regulaminu Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (załącznik nr 1 - regulamin)
 • 01/2009 - ws organizacji XV WZD oraz przeprowadzenia wyborów do władz w oddziałach terenowych TUP
 • 07/2008 - ws założenia subkonta do rozliczeń w euro
 • 06/2008 - ws wystąpienia o nadanie TUP europejskiego numeru identyfikacji podatkowej euroNIP
 • 05/2008 - ws przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej TUP za rok 2007
 • 04/2008 - ws noty obciążającej
 • 03/2008 - ws prowadzenia Biura Konkursu TUP na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce
 • 02/2008 - ws organizacji III Kongresu Urbanistyki Polskiej
 • 01/2008 - ws uchwalenia Regulaminu Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce (załącznik nr 1 - regulamin)
 • 14/2007 - ws desygnowania przedstawiciela TUP do prac Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego Świeżej
 • 13/2007 - ws przyjęcia wstępnych założeń systemu internetowego (załącznik nr 1 - schemat)
 • 12/2007 - ws Regulaminu przyjmowania członków zwyczajnych TUP (załącznik nr 1 - regulamin; zal nr 1, 2, 3)
 • 11/2007 - ws. zmiany Regulaminu Dorocznej Nagrody TUP za pracę dyplomową (załącznik nr 1 - regulamin konkursu)
 • 10/2007 - ws. zmiany taryfikatora płac, wynikającego z regulaminu wynagrodzeń TUP Zakładu Planowania Przestrzennego - Pracownia Katowice
 • 09/2007 - ws. stanowiska TUP wobec projektu ustawy Prawo Budowlane
 • 08/2007 - ws. częściowej spłaty zadłużenia lokalu O.TUP w Lublinie
 • 07/2007 - ws. przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej TUP za rok 2006
 • 06/2007 - ws. utworzenia jednolitego systemu internetowego
 • 05/2007 - ws. częściowej spłaty zadłużenia lokalu O.TUP w Lublinie
 • 04/2007 - ws. ulokowania środków finansowych
 • 03/2007 - ws. przyjęcia Regulaminu Dorocznej Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich za pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej
 • 02/2007 - ws. przystąpienia do International Society of City and Regional Planners
 • 01/2007 - ws. przyjęcia Opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (załącznik nr 1 - opinia)
Sunday, 15 July 2007 | 9 hits
1245. BUDOWANIE W PIEKNYM KRAJOBRAZIE – III
Oddział Jelenia Góra/Konferencje

Konferencja „Budowanie w pięknym krajobrazie III ― zasady zarządzania przestrzenią o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych”

 

Sunday, 17 June 2007 | 44784 hits | Read more
1246. Opinia TUP o projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Pan Andrzej Aumiller
Minister Budownictwa

Szanowny Panie Ministrze!

W załączeniu pragnę przekazać opinię i uwagi Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowisko to zastało sformułowane na podstawie przeprowadzonej w naszym środowisku dyskusji, zakończonej stosowną uchwałą Zarządu Głównego i dlatego może być przekazane dopiero teraz.
Jednocześnie chciałbym po raz kolejny zgłosić pełną gotowość podjęcia przez Towarzystwo partnerskiej współpracy z Pana Urzędem przy tworzeniu podstaw prawnych planowania przestrzennego. Mając na uwadze zapowiadaną przez Rząd systemową reformę planowania przestrzennego i kierując się postanowieniami naszego statutu, chciałbym zgłosić Panu Ministrowi propozycję zorganizowania przez TUP pod auspicjami Ministerstwa Budownictwa ogólnopolskiej konferencji poświęconej celom i założeniom tej reformy.
Licząc na przychylne rozpatrzenie przez pana Ministra tej wstępnej propozycji, chciałbym prosić o sygnał, który pozwoliłby nam podjąć z przedstawicielami Ministerstwa rozmowy w tej sprawie.

 

Tuesday, 23 January 2007 | 44950 hits | Read more
1247. Władze TUP w latach:
Zarząd Główny/Władze

2021-2018 |2018-2015 | 2015-2012 | 2012-2009 | 2009-2006 | 2006-2003 | 2003-2000 | 2000-1997 | 1997-1993 | 1993-1989 | 1989-1986 | 1986-1983 | 1983-1979 | 1979-1976 | 1976-1973 | 1973-1971 | 1971-1969 | 1969-1967 | 1967-1965 | 1965-1963 | 1963-1961 | 1961-1958 | 1958-1957 | 1957-1956 | 1956-1955 | 1955-1953 | 1953-1952 | 1952-1951 | 1951-1949 | 1949-1947 | 1947-1946 | 1946-1938 | 1938-1936 | 1936-1933 | 1933-1929 | 1929-1928 | 1928-1927 | 1927-1925 | 1925-1923 |

Prezes dr inż. arch. Tomasz Majda

2018-2021

Wiceprezesi dr hab. inż. arch. Maciej Borsa
dr inż. arch. Aneta Tomczak
Sekretarz Generalny mgr Bartłomiej Kolipiński
Skarbnik dr Paulina Sikorska
Członkowie Zarządu Głównego mgr inż. Dariusz Brzozowski
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska
mgr inż. arch. Joanna Grocholewska
dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska
mgr inż. arch. Maria Oleszczuk
mgr inż. Aleksandra Sieradzka-Stasiak
dr Tomasz Sławiński
dr inż. arch. Agnieszka Wróbel-Wójtowicz
do góry
Prezes prof. dr hab. Piotr Lorens

2015-2018

Wiceprezesi dr inż. arch. Tomasz Majda
dr hab. inż. arch. Maciej Borsa
Sekretarz Generalny mgr inż. arch. Elżbieta Szelińska
Skarbnik mgr Barbara Pujdak
Członkowie Zarządu Głównego mgr Bartłomiej Kolipiński
mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska
mgr Łukasz Medeksza
dr Łukasz Mikuła
dr inż. arch. Izabela Mironowicz
Bogusław Podhalański
dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek
mgr inż arch. Aneta Tomczak
do góry
Prezes prof. dr hab. Tadeusz Markowski

2012-2015

Wiceprezesi mgr inż. arch. Grzegorz Buczek
dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Sekretarz Generalny dr inż. arch. Tomasz Majda
Skarbnik mgr inż. arch. Piotr Sobczak
Członkowie Zarządu Głównego prof. dr arch. Nina Juzwa
dr inż. arch. Tadeusz Kmieć
mgr inż. arch. Marek Kolejwa
mgr Bartłomiej Kolipiński
mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska
dr inż. arch. Feliks Pankau
mgr Barbara Pujdak
dr inż. arch. Tomasz Sławiński
do góry
Prezes prof. dr hab. Tadeusz Markowski

2009-2012

Wiceprezesi mgr inż. arch. Grzegorz Buczek
dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Sekretarz Generalny / Skarbnik dr inż. arch. Tomasz Majda
Członkowie Zarządu Głównego prof. dr arch. Nina Juzwa
dr inż. arch. Tadeusz Kmieć
dr arch. Danuta Kochanowska
mgr Bartłomiej Kolipiński
mgr inż. arch. Ewa Krakowska
mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska
dr inż.arch. Izabela Mironowicz
mgr Barbara Pujdak
mgr inż. arch. Piotr Sobczak
do góry
Prezes prof. dr hab. Tadeusz Markowski

2006-2009

Wiceprezesi mgr inż. arch. Ewa Krakowska
mgr Bartłomiej Kolipiński
Sekretarz Generalny dr inż. arch. Tomasz Majda
Skarbnik dr Dominik Drzazga
Członkowie Zarządu Głównego mgr inż. arch. Grzegorz Buczek
prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell
prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
dr arch. Danuta Kochanowska
mgr inż. arch. Elżbieta Kraszewska
dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr Grażyna Ojrzyńska
mgr Barbara Pujdak
do góry
Prezes Prof. dr arch. Mieczysław Kochanowski

2003-2006

Wiceprezesi dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
mgr Bartłomiej Kolipiński
Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Furman
Skarbnik mgr inż. Maria Nadrowska
Członkowie Prezydium dr inż. arch. Krystyna Solarek
dr inż. Barbara Szulczewska
Członkowie Zarządu Głównego mgr inż. arch. Jerzy Tokajuk - Białystok
mgr inż. Andrzej Hoffmann - Bydgoszcz
dr inż.arch. Piotr Lorens - Gdańsk
mgr inż. arch Jacek Godlewski - Jelenia Góra
dr arch. Tadeusz Kmieć - Katowice
mgr inż. Jacek Sztechman - Kielce
mgr inż. arch. Jerzy Töke - Koszalin
prof. dr hab. arch. Barbara Bartkowicz - Kraków
dr hab. arch. Romuald Dylewski - Lublin
prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Łódź
mgr inż. arch. Ewa Piekarska - Olsztyn
mgr inż.arch. Maciej Mazurek - Opole
mgr inż. Elżbieta Rutkowska - Płock
prof. Wojciech Bonenberg - Poznań
mgr inż. arch. Anna Raińczuk - Rzeszów
mgr inż.arch. Iwona Klimek-Łukaszewska - Szczecin
mgr inż. arch. Wanda Miżutowicz - Wińska - Toruń
mgr inż. arch. Tomasz Sławiński - Warszawa
mgr inż. Andrzej Konarski - Wrocław
do góry
Prezes mgr inż. arch. Janusz Korzeń

2000-2003

Wiceprezesi dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
mgr Bartłomiej Kolipiński
Sekretarz Generalny dr inż. Liliana Schwartz
Skarbnik mgr Ludwik Biegański
Członkowie Prezydium mgr inż. arch. Andrzej Lubiatowski
dr arch. Elżbieta Muszyńska

do góry

Prezes dr Stanisław Wyganowski

1997-2000

Wiceprezesi prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell
mgr inż. Maria NIemczyk
Sekretarz Generalny dr inż. Liliana Schwartz
Skarbnik dr inż. arch. kraj. Marek Szumański
Członkowie Prezydium dr hab. arch. Wanda Śliwińska-Ładzińska
mgr Bartłomiej Kolipiński

do góry

Prezes Bogdan Wyporek

1993-1997

Wiceprezesi Andrzej Trochimowski
Michał Dołhun
Witold Mieszkowski
Sekretarz Generalny Janusz Cierpiński
Skarbnik Ryszard Bonder
Członkowie Prezydium Maria Niemczyk
Magdalena Staniszkis


Przewodniczący GKR
Jan Polak


Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Andrzej Dobrucki

do góry
1989-1993


Prezes

Kazimierz Bald

Wiceprezesi

Andrzej Trochimowski
Witold Mieszkowski
Bogdan Wyporek

Sekretarz Generalny

Bogumiła Goljaszewska

Skarbnik

Bartłomiej Kolipiński
(Zygmunt Nowak)

Członkowie Prezydium

Zygmunt Nowak
(Bartłomiej Kolipiński)
Ireneusz Dubaniewicz

Przewodniczący GKR

Andrzej Dobrucki

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Zygmunt Pełczyński

do góry


1986-1989


Prezes

Jerzy Kołodziejski

Wiceprezesi

Andrzej Dobrucki
Jerzy Regulski

Sekretarz Generalny

Bogumiła Goljaszewska

Skarbnik

Bartłokiej Kolipiński

Członkowie Prezydium

Adam Kowalewski
Bohdan Szermer

Przewodniczący GKR

Krzysztof Karski

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Zygmunt Pełczyński

do góry


1983-1986

 

Prezes

Andrzej Pyszkowski

Wiceprezesi

Kazimierz Bald
Jerzy Kołodziejski
Andrzej Trochimowski

Sekretarz Generalny

Andrzej Dobrucki

Członkowie Prezydium

Bogumiła Goljaszewska
Juliusz Goryński

Przewodniczący GKR

Adam Andrzejewski

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Zygmunt Pełczyński

do góry


1979-1983

 

Prezes honorowy

Zygmunt Skibniewski

Prezes

Andrzej Pyszkowski

Wiceprezesi

Kazimierz Bald
Witold Mieszkowski
Krystian Seibert

Sekretarz Generalny

Andrzej Dobrucki

Skarbnik

Leopold Kummant

Członek Prezydium

Andrzej Trochimowski

Przewodniczący GKR

Adam Andrzejewski

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Władysław Sieroszewski

do góry


1976-1979

 

Prezes

Zygmunt Skibniewski

Wiceprezesi

Witold Mieszkowski
Krzysztof Miller
Andrzej Stasiak

Sekretarz Generalny

Wojciech Lipiński

Skarbnik

Leopold Kummant

Przewodniczący GKR

Leszek Dąbrowski

do góry


1973-1976

 

Prezes

Zygmunt Skibniewski

Wiceprezesi

Tadeusz Kachniarz
Leopold Kummant
Andrzej Stasiak

Sekretarz Generalny

Andrzej Dobrucki

Skarbnik

Leokadia Czechowska

Przewodniczący GKR

Leszek Dąbrowski

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Władysław Sieroszewski

do góry


1971-1973

 

Prezes

Zygmunt Skibniewski

Wiceprezesi

Stanisław Herman
Tadeusz Kachniarz
Stanisław Różański

Sekretarz Generalny

Leopold Kummant

Skarbnik

Michał Szopa

do góry


1969-1971

 

Prezes

Michał Kaczorowski

Wiceprezesi

Hanna Adamczewska-Wejchert
Leopold Kummant

Sekretarz

Zbigniew Galperyn

Skarbnik

Włodzimierz Chlebowicz

do góry


1967-1969

 

Prezes

Zygmunt Skibniewski

Wiceprezesi

Zbigniew Galperyn
Leopold Kummant

Sekretarz

Lech Remisz

Skarbnik

Halina Wiśniewska

do góry


1965-1967

 

Prezes

Zygmunt Skibniewski

Wiceprezesi

Bohdan Ledworowski
Stanisław Wyganowski

Sekretarz

Zenon Nowakowski

Skarbnik

Halina Wiśniewska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Władysław Przybysławski

do góry


1963-1965

 

Prezes

Józef Zaremba

Wiceprezesi

Stanisław Dziewulski
Wojciech Lipiński

Sekretarz

Jan Rossman

Skarbnik

Krystyn Olszewski

do góry


1961-1963

 

Prezes

Tadeusz Kachniarz

do góry


1958-1961

 

Prezes

Juliusz Żakowski

Wiceprezesi

Adam Andrzejewski
Jan Podoski

Sekretarz

Halina Wiśniewska

Skarbnik

Stefan Sękowski

do góry


1957-1958

Prezes

Juliusz Żakowski

do góry


1956-1957

 

Prezes

Kazimierz Toeplitz

Sekretarz

Halina Wiśniewska

Skarbnik

Stanisław Herman

do góry


1955-1956

 

Prezes

Kazimierz Wejchert

Wiceprezesi

Adam Andrzejewski
Kazimierz Toeplitz

Sekretarz

Maciej Nowakowski

Skarbnik

Krystyn Olszewski

do góry


1953-1955

Prezes

Bolesław Malisz

Wiceprezesi

Adam Andrzejewski
Kazimierz Dziewoński

Sekretarz

Krystyn Olszewski

Skarbnik

Halina Grabowska

do góry


1952-1953

Prezes:

Wacław Ostrowski

Wiceprezesi:

Kazimierz Dziewoński
Bolesław Malisz

Sekretarze:

Irena Biegańska
Wojciech Trzebiński

Skarbnik:

Tadeusz Kachniarz

do góry


1951-1952

Prezes

Eugeniusz Olszewski

Wiceprezes:

Adam Andrzejewski

Sekretarz:

Jerzy Szuszkiewicz

Skarbnik:

Tadeusz Kachniarz

do góry


1949-1951

Prezes

Romuald Pieńkowski

Wiceprezes:

Bolesław Malisz

Sekretarz:

Jerzy Szuszkiewicz

Skarbnik:

Eugeniusz Zaczyński

do góry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes J Żakowski

1947-1949

Wiceprezes W Brzeziński
Sekretarz Generalny Bolesław Malisz
Skarbnik Wacław Ostrowski
Członkowie Zarządu Głównego "miejscowi":
S. Filipkowski
K. Lier
T. Toeplitz
S. Tworkowski
"zamiejscowi"
W. Czerny
R. Pieńkowski
L. Tomaszewski
Z. Wzorek
Przewodniczący Komisji stałych
J. Chmielewski
K. Dziewoński


Komisja Rewizyjna
T. Dalbor
R. Gutt
T. Nowakowski

do góry

Prezes R. Gutt

1946-1947

Wiceprezes S. Filipkowski
Sekretarz Generalny Bolesław Malisz
Skarbnik S. Różycki
Członkowie Zarządu K. Dziewoński
S. Malesa
H. Morsztynkiewiczowa
W. Ostrowski
F. Piątkowski
I. Tłoczek
T. Tołwiński
S. Tworkowski
Komisja Rewizyjna
T. Nowakowski
Z. Skibniewski
J. Żakowski

do góry

Prezes R. Gutt

1938-1946 (1938-1939; 1946)

Członkowie Zarządu W. Czerny
T. Dalbor
J. Jankowski
M. Kostanecki
S. Lier
H. Morsztynkiewiczowa
A. Paprocki
M. Spychalski
S. Tworkowski
Komisja Rewizyjna
A. Kuncewicz
T. Nowakowski
W. Wieczorkiewicz

do góry

Prezes B. Zaborski

Zarząd grupy członków TUP na emigracji w Anglii: kwiecień 1945 - marzec 1946

Członkowie Zarządu S. Malessa
S. Mazur
B. Rudziński
J. Słomkowski
K. Wiński
J. Woyzbun
J. Zacharzewski
J. Żakowski
Prezes B. Zaborski

Zarząd grupy członków TUP na emigracji w Anglii: marzec 1944 - kwiecień 1945

Członkowie Zarządu S. Malessa
M. Rogóyski
B. Rudziński
T. Ruttie
Komisja Rewizyjna
W. Kłębkowski
J. Siłakowski
J. Żakowski

do góry

Prezes Tadeusz Tołwiński

1937-1938

Członkowie Zarządu J. Chielewski
T. Dalbor
J. Jankowski
M. Kostanecki
S. Malessa
H. Morsztynkiewiczowa
A. Paprocki
M. Spychalski
S. Tworkowski
Komisja Rewizyjna
A. Kuncewicz
T. Nowakowski
W. Wieczorkiewicz

do góry

Prezes Tadeusz Tołwiński

1936-1937

Członkowie Zarządu T. Dalbor
J. Jankowski
H. Morsztynkiewiczowa
T. Toeplitz
L. Tomaszewski
Komisja Rewizyjna
A. Kuncewicz
T. Nowakowski

do góry

Prezes J. Jankowski

1934-1935

Członkowie Zarządu K. Lier
H. Morsztynkiewiczowa
A. Paprocki
J. Reński
T. Toeplitz
L. Tomaszewski
W. Wieczorkiewicz

do góry

Prezes J. Jankowski

1933-1934

Członkowie Zarządu H. Kurkiewicz-Morsztynkiewiczowa
K. Lisowski
A. Paprocki
J. Reński
T. Toeplitz
L. Tomaszewski

do góry

Prezes A. Paprocki

1932-1933

Członkowie Zarządu J. Jankowski
H. Morsztynkiewiczowa
T. Toeplitz

do góry

Prezes A. Paprocki

1931-1932

Członkowie Zarządu J. Jankowski
T. Toeplitz

do góry

Prezes A. Paprocki

1930-1931

Członkowie Zarządu J. Jankowski
K. Saski
T. Toeplitz

do góry

Prezes A. Paprocki

1929-1930

Członkowie Zarządu J. Jankowski
S. Różański
K. Saski
T. Toeplitz

do góry

Prezes A. Jawornicki

1928-1929

Członkowie Zarządu J. Jankowski
A. Paprocki
O. Sosnowski
T. Toeplitz
J. Żakowski

do góry

Prezes W. Michalski

1927-1928

Członkowie Zarządu J. Jankowski
A. Paprocki

do góry

Prezes K. Jankowski

1925-1927

Członkowie Zarządu R. Feliński
J. Jankowski
S. Różański

do góry

Prezes R. Feliński

1923-1925

Członkowie Zarządu J. Jankowski
T. Pogórski
O. Sosnowski
J. Żakowski

do góry

Wednesday, 20 September 2006 | 23365 hits
1248. Stanowisko TUP w sprawie sytuacji w gospodarce przestrzennej
Zarząd Główny/Artykuły i opinie
 1. Towarzystwo Urbanistów Polskich obserwuje z rosnącym niepokojem pogłębiający się kryzys gospodarki przestrzennej, którego współzależnymi przejawami są:
  • niespójność oraz niestabilność podstaw prawnych planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • nieskuteczność instrumentów koordynacji planowania przestrzennego na poziomie gminy, regionu i kraju, a także brak właściwych powiązań pomiędzy planowaniem przestrzennym a planowaniem i programowaniem rozwoju w układzie resortowym;
  • brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących jedynie właściwą podstawę i główne narzędzie kształtowania ładu przestrzennego;
  • brak klarownych reguł określania przestrzennych uwarunkowań procesów inwestycyjnych, prowadzący do „nieprzewidywalności polskiej przestrzeni” oraz powodujący stan ogólnej dezorientacji w sprawach planowania przestrzennego;
  • nadmierna, sprzyjająca korupcji, uznaniowość w działaniach administracji.
Monday, 18 September 2006 | 41964 hits | Read more
1249. Opinia o rządowym projekcie ustawy o planowaniu przestrzennym
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oceniając krytycznie skuteczność systemu planowania przestrzennego, opowiadało się od dawna i opowiada nadal za dokonaniem w nim zasadniczych zmian Zmiany te powinny być jednak poprzedzone kompleksowym i wiarygodnym raportem o przejawach i przyczynach słabości regulacji prawnych obowiązujących w sferze gospodarki przestrzennej oraz opracowaniem założeń dotyczących modelu systemu planowania przestrzennego oraz podstaw i zakresu jego prawnej regulacji. Jednocześnie Towarzystwo uważa za konieczne, aby wyprzedzająco w stosunku do zmian systemowych usuwać w trybie nowelizacji ewidentne mankamenty i braki obowiązujących przepisów.
Odnosząc powyższe stanowisko do przedłożonego do konsultacji projektu ustawy, Towarzystwo stwierdza, co następuje:

Wednesday, 6 September 2006 | 45461 hits | Read more
1250. Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych
Oddział Jelenia Góra/Artykuły

Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych.

cele konferencji:

 • przedstawienie podstaw metodycznych, związanych z poszczególnymi komponentami środowiska kulturowego przy tworzeniu parków kulturowych,
 • przedstawienie doświadczeń związanych z tworzeniem i zarządzaniem parkami kulturowymi szczególnie w przestrzeniach górskich, w obszarze ziem górskich Dolnego Śląska oraz innych części Polski (przyrodniczych, kulturowych, gospodarczych, społecznych, itd.) oraz wskazane możliwości ich harmonijnego rozwoju przestrzennego,
 • określenie preferowanych zasad gospodarowania obszarami o wysokich walorach, w obliczu postępujących procesów urbanizacji w formie systemu monitorowania

 

Saturday, 17 September 2005 | 51432 hits | Read more


Page 125 of 125


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie