Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce - edycja 2014

 

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna: Tczew – Przebudowa węzła integracyjnego

Nagrodę przyznano za wysoką funkcjonalność węzła transportowego, posiadającego bardzo duże znaczenie dla lokalnej społeczności i rozwoju regionu; kulturę wkomponowania nowoczesnych form architektonicznych, elementów małej architektury i zieleni w istniejącą, historyczną substancję urbanistyczną. Na uwagę zasługuje również promowanie transportu publicznego poprzez przestrzenne zintegrowanie gałęzi transportu obsługiwanych przez niezależnych operatorów.

Zrewitalizowana przestrzeń publiczna: Łask – Plac 11 Listopada

Nagrodę przyznano za konsekwentne działania zmierzające do przywrócenia znaczenia placu w strukturze przestrzennej miasta. Wprowadzone współczesne formy architektoniczne i nowoczesne rozwiązania materiałowe podkreślają zróżnicowane możliwości aranżacji przestrzennej nowych funkcji wprowadzanych w historyczną przestrzeń placu.

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni: Rydułtowy - Park Sensoryczny - Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA

Nagrodę przyznano za wykreowanie przestrzeni publicznej stanowiącej przykład niestandardowego myślenia o funkcji terenów rekreacyjnych. Wprowadzenie funkcji dydaktycznych oraz odpowiedniej kompozycji pozwala na głębsze odkrywanie świata przyrody i miejsca człowieka w relacji do natury.

 

Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni: Dzierzgoń – Rewaloryzacja otoczenia zamku

Nagrodę przyznano za interesujący program użytkowy, eksponujący elementy dziedzictwa kulturowego miejsca, stworzony w wyniku partycypacyjnego modelu planowania przestrzennego parku otaczającego pozostałości zabudowy zamku krzyżackiego. W jego efekcie uzyskano wysokie walory estetyczne zrealizowanej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej.

Jury przyznało także drugie nagrody oraz wyróżnienia:

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna: 2 Nagroda
Poznań – Małe Naramowice - Rynek

Nagrodę przyznano za realizację kompleksowego zespołu zabudowy śródmiejskiej z ważną dla tworzenia tożsamości lokalnej przestrzenią publiczną. Zachowanie spójności i czytelności procesu stanowienia polityki przestrzennej, wyrażonej w studium miasta, przez określenie szczegółowej koncepcji urbanistycznej, zapisanej w rygorystycznym planie miejscowym, po twórczą interpretację ustaleń przez architektów, kończąc na kompleksowej realizacji przez firmę deweloperską zaowocowało nowym fragmentem miasta o wysokim standardzie, podejmującym dyskusję ze współcześnie tworzonym środowiskiem mieszkaniowym, przez nawiązanie do atmosfery historycznego Poznania.

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna: Wyróżnienie
Zabrze – Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej

Wyróżnienie przyznano za kompleksowe działanie, w wyniku którego powstała samoistna przestrzeń publiczna o wysokiej wartości rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych, trafnie wpisana w strukturę miasta. Doskonała integracja funkcji nowego obiektu turystycznego oraz historycznego wejścia do kopalni udostępnionej zwiedzającym dała przykład spójności oraz ciągłości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i estetycznym.

 

Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna: Wyróżnienie
Kock - Rynek wraz z przyległymi ulicami

Wyróżnienie przyznano za duży szacunek dla dziedzictwa kulturowego, wyrażony prostotą użytych form i kompozycją podkreślającą najważniejsze elementy o historycznym znaczeniu. Wydobycie walorów kulturowych redefiniuje strukturę przestrzenną zespołu, dając szansę na zwiększenie potencjału konkurencyjnego miasta.

Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna: Wyróżnienie
Koziegłowy - Rewitalizacja Rynku

Wyróżnienie przyznano za nieszablonowe podejście do przekształcenia centralnej przestrzeni publicznej miasta z poszanowaniem istniejącej zieleni i umiejętne włączenie jej w nową kompozycję Rynku. Realizacja odpowiada skali miasta, podkreśla elementy historycznego ukształtowania i trafnie odpowiada potrzebom jego obecnych mieszkańców.

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni: Wyróżnienie
Chorzów - Rewitalizacja przyrodniczo krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej szybu Prezydent

Wyróżnienie przyznano za wielką dbałość o wartości zastane w zdewastowanym środowisku poprzemysłowym, ich odnalezienie w toku dogłębnych studiów przyrodniczych oraz trafne wpisanie w nową przestrzeń służącą zarówno celom rekreacji mieszkańców Chorzowa jak i wzbogacaniu wiedzy o przemysłowym dziedzictwie miasta i regionu oraz kultury urbanistycznej dawnych założeń przemysłowych. Realizacja ta stanowi tym samym przykład umiejętnego łączenia tradycji ze współczesnością w kreowaniu terenów zieleni jako przestrzeni publicznej, podnoszącej jakość życia mieszkańców regionu oraz tworzących podstawową strukturę usług publicznych.

 

Nowo wykreowana przestrzeń publiczna w zieleni: Wyróżnienie
Serniki - Tereny rekreacyjne

Wyróżnienie przyznano za właściwe wykorzystanie warunków topograficznych dla stworzenia przestrzeni integrującej mieszkańców. Nadanie nowych walorów użytkowych zaniedbanym wcześniej terenom, położonym w środkowej części wsi, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników oraz podnosi potencjał turystyczny miejscowości.

 

Rewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni: 2 Nagroda
Biała Podlaska – Rewaloryzacja Parku Radziwiłłowskiego w Zespole Zamkowo-Parkowym

Nagrodę przyznano za wielopłaszczyznowe podejście do rewitalizacji barokowego zespołu zamkowo-parkowego, przywracające nie tylko jego walory przestrzenne, ale zapewniające atrakcyjność funkcjonalną nowoczesnej oferty kulturalnej i edukacyjnej działających tu instytucji miejskich. Zrewitalizowany zespół logicznie wpisuje się w system miejskich przestrzeni publicznych, zwiększając siłę ich oddziaływania.

 

Ceremonia wręczenia nagród w konkursie organizowanym wspólnie ze Związkiem Miast Polskich odbyła się 21 października w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w ramach Forum Debaty Publicznej "Gdzie chcemy żyć - Krajobraz Polski".
Prezydent RP Bronisław Komorowski ufundował pamiątkowe tablice dla zwycięzców tegorocznej edycji konkursu, które wręczył w czasie ceremonii.

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

Organizatorzy:

Sponsor:


 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie