Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Konkursy > Konkurs urbanistyczny "OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM MIASTA RADZYMINA"

Konkurs urbanistyczny "OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM MIASTA RADZYMINA"

Email Drukuj PDF

Gmina Radzymin

z siedzibą przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie

z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/100, 00-660 Warszawa tel./ +48 (22) 825 16 49

ogłaszają konkurs na OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CENTRUM MIASTA RADZYMINA
Informacji o konkursie udziela sekretarz organizacyjny konkursu: Adam Pirowski - tel. kom. +48 507 677 821 kontakt e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest ważna przestrzeń publiczna centrum Radzymina, wokół górujących nad miastem wieżami kolegiaty. Teren opracowania konkursowego obejmuje place i ulice położone w centrum Radzymina:
- Plac Kościuszki, Plac Wolności, Stary Rynek;
- ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Ks. Skorupki, ul. Paderewskiego, ul. Kilińskiego;
- część: Alei Jana Pawła II, ul. Weteranów, ul. Traugutta, ul. Strzelców Kaniowskich, ul. Batorego, ul. Żeromskiego, ul. Narutowicza, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Głównym celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru ścisłego centrum miasta. Projekt konkursowy powinien w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie komunikacyjne (związane m.in. z uspokojeniem ruchu) oraz przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne i estetyczne przestrzeni, która po wielu latach zaniedbań stać ma się tętniącą życiem wizytówką miasta - atrakcyjną i przyjazną ludziom. Bardzo ważne jest kompleksowe potraktowanie wszystkich ulic i miejsc wchodzących w zakres opracowania będących dziś nierzadko przestrzeniami o skrajnie różnym wyrazie estetycznym i funkcjonującymi na odmiennych zasadach. Istotą projektu powinny być harmonia pomiędzy istniejącą tkanką urbanistyczno-architektoniczną, a proponowanymi rozwiązaniami służącymi wyeksponowaniu i wykorzystaniu atutów oraz rangi najważniejszej przestrzeni miasta. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.

Rozwiązania konkursowe powinny określać kierunek działań, których celem będzie takie przekształcenie tej części miasta, aby docelowo tworzyła przestrzeń miejską o wyjątkowym klimacie i dużych walorach estetycznych. Celem jest również wpisanie się w kontekst urbanistyczny z uwzględnieniem kierunków określonych w dokumentach planistycznych, w tym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzymin, które wyznacza ten rejon miasta jako obszar przestrzeni publicznej położony w strefie centrum. Dopuszcza się dyskusję z ustaleniami Studium oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiana charakteru przestrzeni publicznych ma na celu podniesienie prestiżu miasta i atrakcyjności przestrzeni publicznych, które powinny budować tożsamość miejsca i sprzyjać integracji lokalnej ludności. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji umożliwiającej realizację zróżnicowanego programu przestrzenno-funkcjonalnego, którego walorami byłyby w szczególności jakość i atrakcyjność dla mieszkańców, a także dla odwiedzających tę okolicę, w powiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem szerszego otoczenia. Wyniki konkursu posłużą do weryfikacji dotychczasowych ustaleń planistycznych dla tego obszaru.

WARUNKI UDZIAŁU

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posługujące się osobami fizycznymi lub podmioty te występujące wspólnie. Regulamin konkursu nie nakłada szczególnych wymogów w zakresie przygotowania i uprawnień zawodowych.

Zgłoszenie udziału w konkursie ma charakter formalno - rejestracyjny i nie podlega weryfikacji. Składając zgłoszenie można od razu przystąpić do opracowania pracy konkursowej. Zgłoszeniem jest wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w konkursie z oświadczeniami wg wzoru stanowiącego załącznik A.1 do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie drogą mailową e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pocztową, w terminie do dn. 12 czerwca 2018 r.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO

Przewodniczący
- dr inż. arch. Tomasz Majda - TUP Zarząd Główny, Oddział Warszawa,
Sędzia referent
- mgr inż. arch. Anna Kosik-Kłopotowska - TUP Oddział Warszawa,
Członkowie
- z ramienia TUP Oddział Warszawa:
dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki prof. PW,
mgr inż. Bohdan Sabela,
mgr inż. arch. Marcin Świetlik,
- z ramienia Gminy Radzymin:
burmistrz Krzysztof Chaciński,
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki,
kierownik Referatu Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Katarzyna Wawrzyniak-Strzelczyk,
Magdalena Pogorzelska - Referat Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego.
Sekretarz konkursu
- dr inż. Adam Pirowski, arch. kraj.

TERMINARZ KONKURSU

Ogłoszenie konkursu 15.05.2018 r.
Składanie zgłoszeń do konkursu (zgłoszenia mają tylko charakter formalno - rejestracyjny, nie podlegają weryfikacji i kwalifikacji) do 12.06.2018 r.
Składanie pytań do 26.06.2018 r.
Odpowiedzi na pytania do 10.07.2018 r.
Składanie prac konkursowych 04.09.2018 r. w godz. 13.00-17.00
Ogłoszenie wyników konkursu, dyskusja pokonkursowa 09.10.2018 r

NAGRODY

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w kwocie brutto w sposób następujący:
I nagroda - 30.000 złotych
II nagroda - 15.000 złotych
III nagroda - 10.000 złotych


Regulamin Konkursu stanowi, że Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, liczby i wysokości nagród w ramach łącznej puli wynoszącej brutto 55.000 złotych w zależności od ilości i jakości prac konkursowych.

Nagrodzone koncepcje uzyskane w wyniku konkursu mogą zostać przez Zamawiającego wykorzystane w całości lub części do dalszych opracowań projektowych.

DO POBRANIA

Regulamin Konkursu

Załącznik A1 - Zgłoszenie udziału w konkursie PDF, DOCX
Załącznik A2 - Wzór układu plansz PDF
Załącznik A3 - Karta identyfikacyjna PDF, DOC
Załącznik A4 - Formularz potwierdzenia odbioru PDF

Załącznik B1 - Granica obszaru ścisłego centrum miasta
Załącznik B2 - Granica obszaru centrum miasta
Załącznik B3 - Mapy GIS | CAD
Załącznik B4 - Zabytki
Załącznik B5 - Parkingi
Załącznik B6 - Dendrologia

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie