Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > Nagrodzone dyplomy 2011 - TUP oddz. Szczecin

Nagrodzone dyplomy 2011 - TUP oddz. Szczecin

Email Drukuj PDF

Dnia 2 marca 2012 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego TUP w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr Krystyna Mieszkowska oraz mgr inż. arch. Ewa Pęska, dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2010-2011. Komisja przyznała:

 

 

- wśród prac magisterskich

  • nagrodę dla pracy pt. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna struktury turystyki i rekreacji nadwodnej miasta Szczecin”, wykonanej przez p. Martę Wojciechowską pod kierunkiem dr inż. arch. Lechosława Czernika za:

przeprowadzenie pełnej wieloaspektowej analizy problemu skoordynowanego rozwoju rekreacji nawodnej, osadzenie tematu w istniejącej rzeczywistości (marka „Floating Garden”, uwzględnienie toczących się i planowanych w najbliższym czasie inwestycji), zaproponowanie koncepcji właściwie wykorzystującej wnioski z przeprowadzonych analiz łącznie z zaprojektowaniem procesu wdrożenia koncepcji w życie. Pomimo, że temat pracy dotyczy „turystyki i rekreacji nawodnej”, analizy i koncepcja uwzględniają, niezbędne dla właściwego funkcjonowania terenów wodnych aspekty: aktywizacji obszarów sąsiadujących z wodą, innych form działalności korzystających z tej samej przestrzeni, czy też powiązania obszaru opracowania ze strukturą komunikacji (sieci komunikacji publicznej, ścieżki turystyczne). Dogłębność i rzeczowość, analiz oraz koncepcji, wyróżnia pracę na tle innych prac dyplomowych i może być dowodem profesjonalizmu autorki pracy.

  • wyróżnienie dla pracy pt. „Ogrody muzyki” – zespół szkół muzycznych z funkcją towarzyszącą na terenie Gontynki w Szczecinie, wykonanej przez p. Magdalenę Sawkę pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego za:

niekonwencjonalny wybór tematu – kompleks szkół muzycznych wszystkich stopni w otoczeniu wykreowanej, nowej przestrzeni zieleni, popartą rzetelną analizą lokalizację w miejscu ciągle nie wykorzystanym na dotychczas proponowane funkcje (kąpielisko Gontynka), umiejętne spożytkowanie walorów terenu (izolacja od hałasu komunikacyjnego poprzez kompozycję o charakterze dośrodkowym w istniejącym zagłębieniu terenu) oraz wykorzystanie istniejącej (aleja lip) i ciekawe zaprojektowanie nowej zieleni (w tym na elewacji głównego budynku). Mimo istotnej zmiany charakteru funkcjonalnego praca spełnia formalne wymogi aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Pewne zastrzeżenia budzi zbyt lakoniczne potraktowanie architektury obiektów zespołu, skądinąd nawiązujących do istniejącego otoczenia.

Plansza zbiorcza

- wśród prac inżynierskich

  • nagrodę dla pracy pt. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie, wykonanej przez p. Katarzynę Krasowską i p. Ksawerego Czyńskiego pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego za:

podjęcie problematyki aktywizacji zagospodarowania ekstensywnie użytkowanego terenu Portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie. Przedstawiona bogata oferta programowa wraz ze sposobem zagospodarowania stwarza szansę na ukształtowanie ważnej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyległej do rzeki i kanałów portowych i może służyć przykładem dla innych miast przywodnych, w tym Szczecina. Jest to cenna próba realnego zbliżenia miasta do rzeki wzorem rozwiązań kulturowych miast zachodniej Europy, na które powołują się autorzy koncepcji. Wysoko ocenia się podział funkcjonalny i zasady kompozycji terenu uwzględniające istotne uwarunkowania zewnętrzne (m.inn. oś Stanisławowską) i wewnętrzne (naturalne ukształtowanie terenu i przynależność części obszaru do strefy Natura 2000).  Walorem pracy jest także sposób rozmieszczenia i kształtowania zabudowy proponowanej jako powtarzalne elementy modułowe sytuowane w ciągu równoległym do zewnętrznego układu komunikacyjnego. Takie rozwiązanie tworzy zręby dla szeroko rozumianego ładu przestrzennego opartego na określonym rytmie zabudowy oraz jednakowych gabarytach poszczególnych obiektów budowlanych. Praca poprzez wszechstronność tematyczną (analizy, założenia ogólne i rozwiązania szczegółowe) prezentuje wysoki poziom wykonawczy biorąc pod uwagę jej rangę jaką jest dyplom inżynierski

Plansza zbiorcza

  • nagrodę dla pracy pt. Rewitalizacja ulicy Kolumba w Szczecinie, wykonanej przez p. Marzenę Borowską pod kierunkiem dr inż. arch. Klary Czyńskiej za:

ambitną próbę zmierzenia się z problematyką rewitalizacji ulicy Kolumba na bazie wnikliwej i wieloaspektowej analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Praca ujawnia dużą wrażliwość autorki na zastane środowisko kulturowe i jego obecną degradację. Walorem pracy jest realne podejście do materii urbanistycznej. Autorka proponuje zorganizowany ciąg zdarzeń począwszy od sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez ustalenie zakresu wyburzeń i uzupełnień struktury zabudowy z ukierunkowaniem na wnętrze urbanistyczne ul. Kolumba i front wodny rzeki Odry. Zaoferowane rozwiązania programowe i przestrzenne nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych i wyłącznego uczestnictwa standardowych potentatów inwestorskich z branży handlowo-usługowej. W ofercie zawierającej 30 pozycji programowych jest miejsce dla zróżnicowanych inwestorów, w tym z zakresu kultury, sztuki, nauki i usług turystycznych, co sprawia, że proces przekształcania może być prowadzony sukcesywnie i w odrębnych, niezależnych od siebie przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Dyplom: zagospodarowanie, schemat funkcji, wizualizacje 1, 2, 3, 4

Zdjęcia z rozdania nagród

1 2 3 4

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie