Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Szczecin

Zebranie członków TUP Oddział w Szczecinie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie na zebranie otwarte, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) o godz. 17:00 w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50, sala nr 4.

Pierwsza część zebrania poświęcona będzie dyskusji nt. przyszłości Towarzystwa i wypełnieniu ankiety przygotowanej przez Zarząd Główny. W czasie zebrania wręczone zostaną nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010.

W części drugiej kol. Janusz Trepka zaprezentuje koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka".

Życzę wszystkim spokojnych i wiosennych Świąt Wielkanocnych. Uśmiech

Prezes Oddziału Helena Freino

 

Dość oszpecania miasta - poparcie apelu SENS

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie poparło apel Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pn. Dość oszpecania miasta skierowany w marcu b.r. do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, spółki Tramwaje Szczecińskie i firm projektowych zaangażowanych w projektowanie w Szczecinie, a także do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
Apel ten dotyczy opracowania „Katalogu mebli miejskich” oraz szczecińskiego wzoru przystanków tramwajowych i autobusowych, które winny być przedmiotem konkursów. "Katalog mebli miejskich" powinien obejmować takie elementy, jak: ławki, latarnie, słupy, bariery i wygrodzenia, dostosowane zarówno do starej tkanki miejskiej, jak i nowoczesnych osiedli. Katalog miałby być obligatoryjnie stosowany przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne przy wszelkich inwestycjach, w które zaangażowane są środki publiczne.

 

Zieleń miejska - posiedzenie Komisji Miasta Szczecin

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 24 lutego b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin poświęcone sprawom zieleni miejskiej, na które zaproszona została Prezes Oddziału, kol. Helena Freino.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Szczecińskiej Zielonej Alternatywy i Fundacji "Ratujmy Ptaki" oraz mieszkańcy zaangażowani w ochronę istniejącej zieleni i tereny przyrodniczo cenne. Wystąpienia przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina pokazały jak zieleń przegrywa przy realizacji przedsięwzięć budowlanych, niezależnie czy jest to konieczne czy nie i jak wiele nieprawidłowości występuje w tzw. cięciach pielęgnacyjnych. Podnoszono konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni miejskiej w celu łatwiejszej identyfikacji strat.

Prezes Oddziału zaprezentowała na przykładzie miasta Monachium politykę przestrzenną, która realizując motto strategii rozwoju "Compact, Urban, Green" jako jeden z priorytetów zakłada rozwój terenów zieleni i terenów otwartych poprzez utworzenie systemu przyrodniczego miasta. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia (Petuelpark, Messestadt Riem, Theresienwiese, Ackermannbogen, Arnulfpark) wskazują nie tylko na dbałość o bliskość parkowych terenów rekreacyjnych i duże nasycenie zielenią zespołów mieszkaniowych, lecz także na konsekwentne zagospodarowywanie terenów powojskowych, pokolejowych i innych opuszczonych obszarów w mieście na nowe funkcje, zamiast anektowania wolnych terenów.

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ OBRONIONĄ W 2010 ROKU

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W lutym 2011 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, dr inż. arch. Helena Freino, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr inż. arch. Ilona Łabno dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2009-2010. Komisja przyznała dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie Szczecińskiego Oddziału TUP.

Nagrody przyznano:

‒ pracy "Koncepcja struktury nadodrzańskiego centrum Szczecina" autorstwa Grzegorza Kirkiewicza i Szymona Olbrychowskiego wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Świtalskiej, konsultowanej z dr hab. art. rzeźb. Jerzym Lipczyńskim za: odważną próbę "przywrócenia Szczecina rzece Odrze" poprzez likwidację kolizyjnych, tranzytowych tras i węzłów komunikacyjnych, przy jednoczesnej własnej propozycji rozwiązania ruchu kołowego i pieszego oraz wykorzystania uwolnionych terenów na cele miejskie tj. zabudowę i atrakcyjne przestrzenie publiczne z dostępem do wody, a także urządzenia turystyki i rekreacji wodnej. Praca zawiera bardzo ciekawą analizę zależności funkcjonalno-przestrzennych; za szczególnie cenne uważa się uwzględnienie aspektów społecznych i emocjonalnych w waloryzacji przestrzeni.

‒ pracy "Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina po połączeniu ul. Wielkopolskiej i Gontyny" autorstwa Katarzyny Drobny i Łukasza Rożka wykonanej pod kierunkiem promotor dr inż. arch. Klary Czyńskiej za: wykorzystanie planowanego, nowego połączenia komunikacyjnego w obrębie zdegradowanej funkcjonalnie i krajobrazowo tkanki miejskiej do jej rekompozycji i stworzenia spójnej struktury śródmiejskiej o dużej gęstości i różnorodności funkcji, przy zachowaniu właściwych proporcji między terenami zabudowanymi i terenami zieleni. Praca wyróżnia się systemowym podejściem do projektowania i dążeniem do zapewnienia łączności ekologicznej w obrębie obszarów zurbanizowanych, a także kreatywną reinterpretacją historii poprzez próbę stworzenia klimatu miejskości oraz przywrócenia tradycyjnej roli ulicy miejskiej.

Wyróżnienie przyznano:

‒ pracy "Zespół mieszkaniowy na terenie dzielnicy Żelechowa - projekt zagospodarowania przestrzennego" autorstwa Alicji Świtalskiej wykonanej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Lechosława Czernika za: udaną próbę przejścia z gęsto zabudowanej miejskiej struktury do niskiej zabudowy luźnej, umiejętne wkomponowanie całości założenia w bogato skonfigurowany teren oraz dbałość o możliwość identyfikacji z miejscem zamieszkania, a także propozycję rozwiązań przestrzennych zmierzających do stworzenia wysokiej jakości życia poprzez bogata ofertę przestrzeni społecznych.

Zdjęcia z rozdania dyplomów

 

Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Szczecinie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Na ręce Prezesa Oddziału, kol. Heleny Freino wpłynął list Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie - arch. Sławomira Wunscha, z dnia 26 stycznia 2011 r. adresowany do Prezydenta Miasta Szczecin, Piotra Krzystka.

W liście tym, kol. Sławomir Wunsch prosi o zawieszenie go w sprawowaniu wszelkich funkcji w MKUA z uwagi na brak współpracy między ośrodkami tworzącymi prawo miejscowe, forsowanie projektów planów nie akceptowanych przez MKUA i brak reakcji Prezydenta Miasta na tę sytuację, mimo pism i wielokrotnych bezpośrednich rozmów.

W Szczecinie od lat trwa walka środowisk zawodowych o utworzenie stanowiska Architekta Miasta o jasno określonych i odpowiednio silnych kompetencjach, umiejscowionego w Urzędzie Miasta Szczecin ponad innymi jednostkami kształtującymi przestrzeń miasta i mogącego koordynować ich działania. Aktualnie, Architekt Miasta piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin. Wielokrotnie, negatywne stanowisko Architekta Miasta w przypadku ważnych dla Szczecina decyzji planistyczno-inwestycyjnych było ignorowane przez władze (podobnie jak stanowisko MKUA).

 


Page 5 of 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie