Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Szczecin

Obwodnica Śródmiejska Szczecina

Email Drukuj PDF

W dniu 7 listopada 2011 r. odbyło się otwarte zebranie Oddziału poświęcone wypracowaniu opinii nt. przedsięwzięcia pn. "Obwodnica Śródmiejska Szczecina - etap VI od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową węzła Łękno".

O przedstawienie ww. opinii zwróciło się Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, które przeprowadzało na zlecenie Miasta Szczecin konsultacje społeczne dla 3 wariantów rozwiązań projektowych tej inwestycji

Poza członkami naszego Towarzystwa (8 osób) w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: projektant przedmiotu opiniowania - mgr inż. Maciej Sochanowski, Prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich - kol. Marek Czyński, Prezes Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek - Mariusz Łojko, mieszkaniec Os. Pogodno - Antoni Rosner, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego - dr inż. arch. Leszek Świątek.

Dyskusja wykazała dużą polaryzację poglądów nt. problemów transportowych w polskich miastach, a tym samym nt. przedstawianej do zaopiniowania inwestycji. W rezultacie, z uwagi na rozbieżność poglądów i brak możliwości wypracowania wspólnego stanowiska Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie nie przedstawiło swojej opinii i taka informacja została na piśmie przekazana Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Regionalnego.

Niezależnie od tego faktu, swoją odrębną opinię przesłały drogą mailową do IRR dwie członkinie Oddziału, natomiast dwie inne członkinie Oddziału będąc jednocześnie pracownikami Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dołączyły do grupy, która podpisała się pod całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem.

Opinia 1, Opinia 2

Dla zainteresowanych miejską polityką transportową prezentujemy obydwa stanowiska jako przykład odmiennego spojrzenia na aspekty funkcjonowania miasta.

 

Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Al. Papieża Jana Pawła

Email Drukuj PDF

 

 

Serdecznie zapraszamy na rozstrzygnięcie ogólnopolskiego, otwartego Konkursu na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie, które odbędzie się w środę, dnia 14.12.2011r. o godzinie 12:00 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3.

Jednocześnie informujemy, że po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się wernisaż prac konkursowych na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

Wystawa prac konkursowych będzie dostępna dla odwiedzających do dnia 23.12.2011r w godzinach otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

 

 

 

 

Debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Email Drukuj PDF

Z ogromną satysfakcją informujemy, że debata w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu "Szczecin - zdążyć przed zawałem" w dniu 21 września 2011 r. była przedsięwzięciem bardzo udanym.

Co prawda, nie odnotowaliśmy obecności tak pożądanych przedstawicieli władz samorządowych (zarówno radni jak wszystkie jednostki Urzędu Miasta były zawiadomione) jak również obecności mediów (były specjalnie zapraszane), nie mniej przyszło ok. 80 osób, reprezentujących różne zawody, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem Szczecina i otwartych na nowe trendy.

Przedstawione prezentacje obejmowały cały wachlarz zagadnień:

  • ogólne, charakteryzujące negatywne skutki rozwoju infrastruktury drogowej w miastach w drugiej połowie XX wieku i argumenty przemawiające za zmianą polityki transportowej,
  • przykłady działań z zagranicy na rzecz równorzędnego traktowania różnych środków transportu w mieście, poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznych i podnoszących jakość życia(Londyn, Bilbao),
  • aktualne bolączki transportowe Szczecina i konkretne projekty zmian (m.in.: rozwój sieci tramwajowej, wykorzystanie istniejącej linii kolejowej dla potrzeb SKM, zintegrowanie lokalizacji przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych).

Szczególne słowa uznania należą się Stowarzyszeniu Miłośników Komunikacji Miejskiej, które przygotowało niezwykle wnikliwe analizy istniejącej sytuacji funkcjonowania transportu zbiorowego w Szczecinie, a także konkretne, bardzo przekonujące propozycje rozwiązań, w tym poparte analizą korzyści finansowych.

Zamieszczamy wszystkie prezentacje, zachęcając gorąco do ich obejrzenia. Możecie Państwo ocenić sami!

Więcej…
 

Konkurs na opracowanie koncepcji w Szczecinie

Email Drukuj PDF

Gmina Miasto Szczecin ogłosiła
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania alei Papieża Jana Pawła II i kwartałów przyległych w rejonie pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 26.09.2011r. o godz. 15:30.

Więcej informacji na stronie internetowej:

Więcej…
 

Kazimierz Stachowiak odszedł

Email Drukuj PDF

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 10 września 2011 r. odszedł od nas Kolega Kazimierz Stachowiak.

Ś.p. Kazimierz Stachowiak urodził się 19.01.1931 w Inowrocławiu. Studiował w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie i na Politechnice Gdańskiej, gdzie ukończył Wydział Architektury.

Od 1954 r. pracował w Biurze „Miastoprojekt” Szczecin, a także wykładał przez wiele lat w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1969 r., a w latach 80-tych pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Szczecińskiego. Uczestniczył też czynnie w pracach Stowarzyszenia Architektów Polskich. Po przejściu na emeryturę kontynuował działalność społeczną jako niekwestionowany autorytet  w sprawach konkursów urbanistycznych i architektonicznych, inicjator i wielokrotny sędzia-referent tych konkursów, przez co wpłynął na podniesienie rangi naszego regionu w dziedzinie architektury. Reprezentował też nasze środowisko na kongresach i zjazdach w kraju i za granicą.

 

Więcej…
 


Strona 3 z 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie