Karta Powrotu do Centrum

Tuesday, 13 October 2015 14:44 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

POWRÓT DO CENTRUM
KARTA ŁÓDZKA
V Kongres Urbanistyki Polskiej w Łodzi

 

V Kongres Urbanistyki Polskiej zorganizowany został przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich w Łodzi - poprzemysłowym mieście o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski. Odbywa się on w czasie, gdy coraz bardziej widoczne są zmiany w myśleniu o kierunkach rozwoju miast, poprawie jakości życia ich mieszkańców i podejmowaniu w ich obszarach kompleksowo traktowanej rewitalizacji. Rząd RP sformułował Krajową Politykę Miejską i Narodowy Plan Rewitalizacji przy założeniu uzyskania znaczącego, europejskiego wsparcia dla rozwoju i rewitalizacji polskich miast.
Realizacja wynikających z powyższych przesłanek zadań wymaga wprowadzenia nowych, adekwatnych do dzisiejszych uwarunkowań, regulacji prawnych i organizacyjnych oraz stwarza szczególne wyzwania dla samorządów miejskich, administracji państwowej, a także dla wielu środowisk zawodowych, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. Aby im sprostać, potrzebne jest zbudowanie szerokiego partnerstwa na rzecz przywracania ważnej roli miast w rozwoju kraju, a zwłaszcza ich centrów.

POTRZEBNA DEBATA

Stan zagospodarowania polskiej przestrzeni wykazuje narastające znamiona chaosu. W szczególny sposób dotyczy to miast i strefy podmiejskiej, a w tym ich obszarów centralnych. Jest to spowodowane w głównej mierze nieprzestrzeganiem reguł ich prawidłowego rozwoju oraz nieadekwatnymi do nich regulacjami prawnymi. Dotyczą one zwłaszcza sfery funkcjonowania gospodarki przestrzennej, w której dominuje źle rozumiana zasada prymatu interesu prywatnego właścicieli nieruchomości nad potrzebami wspólnoty oraz niski poziom poczucia wartości ładu przestrzennego wśród społeczeństwa i administracji publicznej.
Wieloaspektowa degradacja śródmieść i dzielnic staromiejskich: przestrzenna, środowiskowa, społeczna i gospodarcza, wywołuje pogorszenie jakości życia ich mieszkańców i ucieczkę ze stref centralnych do stref podmiejskich, utrudnia inwestowanie oraz powoduje niekontrolowane procesy rozlewania się zabudowy. Potrzebne jest zatem wznowienie debaty nt. przywrócenia roli centrum we współczesnym mieście i wypracowanie w jej ramach sposobów wyeliminowania wspomnianych, niekorzystnych tendencji i zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych oraz modernizacyjnych.

CO TRZEBA OSIĄGNĄĆ

W odbiorze nie tylko specjalistów i osób bezpośrednio związanych z rozwojem miast ewidentną potrzebą społeczną jest to, by ich obszary cechowała wysoka jakość przestrzeni publicznych, w tym zwłaszcza w obszarach centrów. Powinna ona wyrastać z ich historycznej tożsamości i wielofunkcyjnej struktury i zaspokajać potrzeby w zakresie usług ponadlokalnych, kultury, nauki, pracy, zamieszkania i rekreacji, w tym zwłaszcza potrzeb dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów.
Centra powinny być atrakcyjnymi miejscami kontaktów społecznych, wielostronnej wymiany ekonomicznej, kulturowej, intelektualnej i w każdym rozumieniu wizytówkami miast oraz miejscami o wysokiej jakości życia, sprzyjającymi prowadzeniu biznesu, a także spójnymi pod względem społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Powinny koncentrować się tu różnorodne funkcje, w formach dostosowanych do skali miast i otaczających je obszarów funkcjonalnych.

JAK DO TEGO DOPROWADZIĆ

Dla wzmocnienia roli centrów miast oraz wsparcia powrotu mieszkańców i inwestorów na ich tereny konieczne są w szczególności:

Dla podniesienia skuteczności procesów rewitalizacji obszarów śródmiejskich i centrów miast potrzebne są w szczególności:

Dla podniesienia skuteczności i kompleksowości zarządzania procesami wzmacniania roli centrów miast oraz przeprowadzenia ich rewitalizacji konieczne są w szczególności następujące działania:

Opracowała Rada Towarzystwa Urbanistów Polskich
Łódź, wrzesień 2015 r.

Tags: Opinia