Finał konkursu dyplomów w Katowicach 2011

niedziela, 18 grudnia 2011 07:32 Maciej Borsa
Drukuj

W dniu 16 grudnia 2011 roku w Katowicach, w siedzibie Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich (Galerii Architektury SARP) odbył się Finał Konkursu Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała praca „Koncepcja rewitalizacji centrum Dąbrowy Górniczej” z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, której autorem jest p. Agnieszka Kiełtyka a promotorem mgr inż. arch. Zofia Piękoś. Natomiast pracy „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Nowego Centrum Gorzowa Wielkopolskiego” z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, której autorem jest p. Dorota Sośnicka a promotorem dr inż.arch. Zbigniew Sąsiadek przyznano Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wystawa prac konkursowych zorganizowana w Galerii Architektury SARP w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9 (pierwsze piętro, obok siedziby Oddziału Katowickiego TUP) będzie czynna do 10 stycznia 2012 roku.

Informacje na temat ogłoszenia konkursu i jego etapów uczelnianych znajdują się w zakładce Oddziału Katowickiego TUP.

Do finału konkursu zgłoszono następujące prace (w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów):

Id

autor imię

autor nazwisko

tytuł

promotor

uczelnia

konkurs uczelniany

1

Marta

Bochenek

Adaptacja dawnych koszar wojskowych w rejonie ulic Okrzei i Zawiszy Czarnego na kompleks rekreacyjno-sportowy w Przemyślu

prof. dr inż. arch. Andrzej Grzybowski

WST

wyróżnienie

2

Agnieszka

Kiełtyka

Koncepcja rewitalizacji centrum Dąbrowy Górniczej

mgr inż. arch. Zofia Piękoś

WST

nagroda

3

Katarzyna

Kieronożycka

Krajobraz energetyczny – studium zagospodarowania gminy Gierałtowice dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło

WAPSl

nagroda

4

Stefan

Michalik

Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenu przy Szybie Krystyna w Bytomiu

mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

WST

nagroda

5

Marek

Moskwa

Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania części terenu dawnej KWK „Szombierki

mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

WST

wyróżnienie

6

Dorota

Sośnicka

Projekt koncepcyjny zagospodarowania Nowego Centrum Gorzowa Wielkopolskiego

dr inż.arch. Zbigniew Sąsiadek

WAPSl

nagroda

Prezes Oddziału Katowickiego TUP Maciej Borsa prowadzący posiedzenie Kapituły KonkursuFinał konkursu prowadził prezes Oddziału Katowickiego TUP – Maciej Borsa. Po powitaniu uczestników odczytał on list skierowany do organizatorów i uczestników przez patrona Konkursu - Marszałka Województwa Śląskiego. Następnie nastąpiło wręczenie dyplomów laureatom konkursów uczelnianych: autorom i promotorom prac. Potem przystąpiono do powołania Kapituły oceniającej prace w finale konkursu. Zgodnie z § 8 p. 1 Regulaminu Konkursu do Kapituły tej weszli:

Następnie przystąpiono do prezentacji prac zgłoszonych do konkursu. Prace oznaczone identyfikatorem 2, 3, 6 i 1 prezentowali ich autorzy, a praca 4 została, za zgodą przewodniczącego, zaprezentowana przez promotora, pod nieobecność autora.

Prezes Oddziału Katowickiego SARP Krzysztof Gorgoń podczas posiedzenia Kapituły KonkursuNastępnie po dyskusji przyjęto zasady głosowania w finale. Uwzględniając udział tylko dwóch uczelni, dla uniknięcia patu w głosowaniu, przyjęto zasadę możliwości podziału indywidualnych głosów na 5 punktów cząstkowych w będących w dyspozycji każdego członka Kapituły. Ustalono, że wobec zasady wynikającej z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, iż Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego może zostać przyznana wyłącznie pracy dotyczącej tematu zlokalizowanego w województwie śląskim, a także zgodnie z § 13 p. 2 Regulaminu Konkursu, postanowiono przyznać dwie nagrody:

Przystąpiono do głosowania. Głosujący otrzymali 15 minut na złożenie swojej punktacji na piśmie. Głosy sprawdził i podsumował Przewodniczący Kapituły. Otrzymano następujące wyniki:

Id pracy

ocena łączna

Maciej Borsa

Ewa Burchat- Błachuta

Joanna Domańska

Krzysztof Gorgoń

Elżbieta Joseph- Tomaszewska

Krzysztof Kafka

1

02

9,5


2

2,5

1

3

1

3

5,5

2

1


1,5

1


4

7

1,5

2

2,5


1


5

06

8

1,52,5


4

Agnieszka Kiełtyka prezentuje swoją pracę, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa ŚląskiegoNajwyższą liczbę punktów otrzymała praca nr 2 – „Koncepcja rewitalizacji centrum Dąbrowy Górniczej” z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, której autorem jest p. Agnieszka Kiełtyka a promotorem mgr inż. arch. Zofia Piękoś. Zgodnie z § 13 p. 2 Regulaminu Konkursu i wcześniej ustalonych zasad pracy tej przyznano Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego.

Pracy nr 6 – „Projekt koncepcyjny zagospodarowania Nowego Centrum Gorzowa Wielkopolskiego” z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, której autorem jest p Dorota Sośnicka a promotorem dr inż.arch. Zbigniew Sąsiadek, zgodnie z § 13 p. 2 Regulaminu Konkursu i wcześniej ustalonych zasad, przyznano Nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiło krótkie omówienie kryteriów, jakimi kierowali się oceniający oraz złożono uroczyste gratulacje laureatom. Przewodniczący Kapituły podsumował wyniki konkursu i zapowiedział uroczyste wręczenie nagród finałowych w pierwszym kwartale przyszłego roku, podczas seminarium dotyczącego doskonalenia kształtu konkursu w formule wielouczelnianej.

Ta formuła jest wdrażana od dwóch edycji konkursu i ze względu na szereg wątpliwości musi być stale doskonalona. Jednak cel konkursu – integracja środowisk naukowych oraz promocja problematyki przestrzennej na uczelniach regionu wydają się wyższe, niż trudności stojące przed jurorami, którzy muszą porównywać prace wykonane w zróżnicowanej formule i dotyczące bardzo różnych tematów. Zapowiedziane seminarium zostanie przeprowadzone z udziałem wszystkich czterech uczelni, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Zarząd Oddziału TUP rozezna, czy tego grona nie można poszerzyć.

Na tym finał Konkursu zakończono. Pełna dokumentacja konkursu zdeponowana jest w archiwum Oddziału Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.