Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta - powtórna Konferencja

Tuesday, 17 May 2016 20:01 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Warszawie, działając na zlecenie

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, zaprasza  na  powtórną konferencję:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/miasta – nowe wyzwania w świetle zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r."

30 maja 2016 r. Pałac Kultury i Nauki, Sala prof. Lwa Rudniewa (IV piętro)

godz. 10.00 – 16.00

Celem konferencji jest omówienie nowych uwarunkowań prawnych i wymogów merytorycznych sporządzania studium gminy, w świetle dokonanej w 2015 roku zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te, dążąc do bilansowania ilości terenów przeznaczanych dla rozwoju z faktycznymi potrzebami, dotyczą m.in.: obowiązku sporządzania analiz społeczno-ekonomicznych, opracowywania prognoz demograficznych, sporządzania bilansu terenów, zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad studium oraz jawności i przejrzystości procedury planistycznej. Nie ulega wątpliwości, że są to zagadnienia kluczowe z punktu widzenia racjonalności metodologicznej planowania przestrzennego. W ostatnich wielu latach były one jednak nieobecne w praktyce planistycznej. Dlatego wymagają dzisiaj dodatkowego naświetlenia, zarówno pod względem teoretycznym, jak i doświadczeń warsztatowych.

Konferencja jest adresowana do stosunkowo szerokiego kręgu odbiorców: radnych Warszawy i radnych dzielnic, pracowników urzędu miasta i urzędów dzielnic, zainteresowanych organizacji społecznych, środowiska naukowego oraz urbanistów.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Ze względów technicznych, ilość miejsc jest ograniczona.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 27 maja 2016 r. na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPROSZENIE

PROGRAM