Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konkurs na logo IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z Miastem Lublin organizuje konkurs na logo IV Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 19-21 września 2012 r. w Lublinie pod hasłem ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO. Konkurs otwarty, ogólnopolski,  jest kierowany do studentów uczelni kształcących w kierunku projektowania, wzornictwa w szczególności do studentów wydziałów architektury, grafiki. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter Kongresu Urbanistyki Polskiej, nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Lublin (biel, czerwień, zieleń, czerń). Prace konkursowe należy przysyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 12 grudnia 2011 r. Informacje o IV kongresie Urbanistyki Polskiej są zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich, informacje o mieście Lublin - gospodarzu Kongresu, w tym o  kolorystyce wymaganej do zastosowania w pracach konkursowych znajdują się na stronie www.lublin.eu w szczególności w zakładce MULTIMEDIA.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Regulamin konkursu na logo IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich (zwane dalej Organizatorem).

 2. Współorganizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Lublin.

 3. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie logo IV Konkursu Urbanistyki Polskiej, które będzie wykorzystywane jako symbol Kongresu umieszczany m.in. na jego materiałach promocyjnych i informacyjnych.

 4. Ramy czasowe Konkursu:

a) termin składania prac konkursowych upływa z dniem 12 grudnia 2011 r,;

b) rozstrzygniecie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 16 grudnia 2011 r.;

c) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 22 grudnia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Urzędu Miasta Lublin.

 

II. Warunki Uczestnictwa

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności Konkurs jest kierowany do studentów uczelni kształcących w kierunku projektowania, wzornictwa, do studentów wydziałów architektury, grafiki, itp.

 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 3. Uczestnik Konkursu może być autorem nie więcej niż trzech projektów, nadesłanych jako oddzielne zgłoszenie.

 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów odebrania nagrody.

 5. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.

 

III. Cel Konkursu, wymagania, jakie powinien spełnić projekt

 1. Projekt powinien uwzględniać kolory: czerwień, biel, zieleń i czerń – oficjalne kolory promocyjne miasta Lublin.

 2. Projekt powinien oddawać charakter IV Kongresu Urbanistyki Polskiej, organizowanego w mieście Lublin pod hasłem „Odpowiedzialni za Miasto”.

 3. Projekt powinien być niepowtarzalny, oryginalny i nowoczesny.

 4. Projekt powinien być niezależny od środków powielania (uniwersalny) i łatwy do skalowania, nadawać się do różnorodnego wykorzystania, do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp.

 5. Prace Konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania w sposób określony w wymaganiach Konkursu.IV. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

1. Prace należy nadsyłać do końca dnia 12 grudnia 2011 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Prace należy wykonać w wersji kolorowej w formacie wektorowym CRD, EPS lub w formatach TIFF lub JPG 300 DPI, do projektu w formie graficznej należy dołączyć opis techniczny dotyczący użytych kolorów i ewentualnie merytoryczny.

3. Kompletny projekt zgłoszony do Konkursu powinien zawierać :

a) logo/znak graficzny

b) projekt papieru firmowego z użytym logo (A4)

c) projekt baneru/roll up (np. 80 x 200 cm)

d) wersję czarno-białą znaku.V. Nagrody

 1. Nagroda dla najlepszej pracy wynosi 2000 zł.

 2. Dla zwycięzcy Konkursu zapewniamy promocję na stronach internetowych Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Urzędu Miasta Lublin.

 3. 10 prac wyróżnionych przez Komisję Konkursową zamieszczonych będzie na stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich.VI. Ocena

 1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, którą stanowi Zarząd Główny TUP oraz Rada Programowo-Naukowa IV Kongresu Urbanistyki Polskiej.

 2. Komisja dokonuje wyboru najlepszej pracy większością głosów.

 3. Komisja dokona wyboru jednego, najlepszego projektu oraz 10 prac wyróżnionych. Prace będą oceniane pod względem estetycznym oraz funkcjonalnym.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.VII. Prawo własności i prawo wykorzystania wybranego projektu

1. Autor/Autorzy pracy nagrodzonej zobowiązany/-i jest/są do przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) do opracowanego przez siebie znaku graficznego oraz prawa własności egzemplarzy utworu złożonych w ramach konkursu, jak również przeniesienia na Organizatora uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu. W tym celu Autor/Autorzy pracy nagrodzonej zawrze/-ą z Organizatorem umowę, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora nagrodzonej pracy konkursowej dla potrzeb IV Kongresu UP na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do:


a) wyłącznego używania i wykorzystania pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej reklamowej, informacyjnej,
b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych,
d) publicznego wystawiania i wyświetlania pracy konkursowej na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem pracy konkursowej,
g) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia pracy konkursowej w Internecie,
h) publicznego wystawiania pracy konkursowej, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia pracy konkursowej.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zlecenia Autorowi/Autorom pracy nagrodzonej ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy.VIII. Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez podania przyczyny.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Informacje o IV Kongresie Urbanistyki Polskiej zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa Urbanistów Polskich www.tup.org.pl

 3. Informacje o mieście Lublin - gospodarzu IV Kongresu UP, w tym oficjalne logo i kolory stosowane w promocji miasta, znajdują się na stronie internetowej Miasta Lublin www.lublin.eu w szczególności w zakładce MULTIMEDIA.

 4. Osobą nadzorującą konkurs jest Elżbieta Kraszewska – członek Zarządu Głównego TUP, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds organizacji IV kongresu Urbanistyki Polskiej. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie