LIST OTWARTY

piątek, 08 lipca 2011 08:15 Zarząd Lódzkiego Oddziału TUP
Drukuj

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury
Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Środowisko łódzkich urbanistów zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polskich, a także liczne grono osób (pracowników naukowych, architektów), które brały udział w zorganizowanych przez Łódzki Oddział TUP dyskusjach na temat planowanego przez nasze miasto przebiegu Kolei Dużych Prędkości oraz kolei regionalnej i aglomeracyjnej, wyraża zaniepokojenie rozwiązaniami zaprezentowanymi przez przedstawicieli PKP. Różnią się one od zaproponowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz w zleconym wcześniej przez Urząd Miasta opracowaniu poświęconym temu problemowi, tak istotnemu dla naszego miasta.

Zwracamy uwagę, iż przebieg podziemnych linii kolejowych powinien być dostosowany do struktury urbanistycznej Łodzi, a usytuowanie przystanków musi sprzyjać restrukturyzacji i rewaloryzacji centrum miasta. Brak przystanku dla pociągów aglomeracyjnych zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, jak również głównego ciągu tramwajowego na alei Kościuszki uniemożliwia wykorzystanie kolei do celów rewitalizacji historycznego śródmieścia, jak również jest rażąco sprzeczny z zasadami kształtowania zintegrowanego systemu transportowego miasta.

Wyrażamy nadzieję, iż ostateczne decyzje w tym zakresie nie zapadną bez konstruktywnych dyskusji z udziałem naszego środowiska, żywo zainteresowanego problematyką przestrzenną Łodzi i pragnącego dla niej jak najlepszej przyszłości.

Za Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP

Prezes Łódzkiego Oddziału TUP
dr inż. arch. Elżbieta MUSZYŃSKA

Łódź, 6 lipca 2011 r.